دوره و شماره: دوره 16، شماره 32 - شماره پیاپی 2، آبان 1399، صفحه 1-291 (ویژه‌نامه دکتر یحیی مدرسی تهرانی)