اطلس زبانی، گویش‏‌سنجی و مستندسازی زبان. آتوسا ‏رستم‌‏بیک تفرشی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1400، 277صفحه.

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای زبان‏شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

...

عنوان مقاله [English]

...

نویسنده [English]

  • Fateme Atraki
Payam-e-noor University
چکیده [English]

..

اسدپور، هیوا (1391). «بررسی گونه های زبانی در استان آذربایجان غربی با روش فاصله سنجی گویشی». زبان ها و گویش های ایرانی (ویژه‏نامۀ نامه فرهنگستان). دوره جدید، ش1، 202-173.
پورریاحی، مسعود (1374). کتاب‏شناسی گویش‏های ایران. ج3، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
رستم‏بیک تفرشی، آتوسا (1395). «اطلس گویشی و اندازه‏گیری فاصله‏های گویشی در استان همدان». جستارهای زبانی. س7، ش1، 58-39.
عاصی، سید مصطفی (1376). «پایگاه داده‏های زبان فارسی» مجموعه مقالات سومین کنفرانس زبان‏شناسی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
نجفیان، آرزو، طیبه موسوی میانگاه، بلقیس روشن و سیف‏الله ملایی پاشایی (1393). « اطلس گویشی و گویش سنجی کرانه جنوب شرقی دریای مازندران به روش بسامد واکه». زبان‏شناسی و گویش‏های خراسان. س6، ش11، 98-79.