درباره نشریه

دسترسی به مقالات مجله زبان و زبان‌شناسی آزاد است.

دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی زبان و زبان‌شناسی، نشریه انجمن زبان‌شناسی ایران است که از سال 1384 آغاز به کار کرده  است. در این مجله مقالاتی در همه موضوعات مرتبط با زبان‌شناسی همگانی منتشر می‌شود.