اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مصطفی عاصی

زبان‌شناسی رایانشی و فرهنگ‌نگاری استاد/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id=96
s_m_assiihcs.ac.ir

سردبیر

یحیی مدرسی تهرانی

زبان شناسی اجتماعی /جامعه شناسی زبان استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id=103
journallsi.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا باطنی

استاد- دانشگاه تهران

baatenihotmail.com

محمود بیجن‌خان

استاد- دانشگاه تهران

mbjkhanut.ac.ir

فریده حق‌بین

استاد- دانشگاه الزهرا

fhaghbinalzahra.ac.ir

محمدتقی راشدمحصل

استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

m_trashedyahoo.com

ویدا شقاقی

استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

vshaghaghihotmail.com

کوروش صفوی

استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

safavi_kooroshyahoo.com

امید طبیب‌زاده

استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

otabibzadehyahoo.com

مصطفی عاصی

زبان‌شناسی رایانشی و فرهنگ‌نگاری استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

s_m_assiihcs.ac.ir

فرزانه فرح‌زاد

استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

farahzadeatu.ac.ir

ایران کلباسی

استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

i_kalbassiyahoo.com

ارسلان گلفام

دانشیار- دانشگاه تربیت مدرس

golfamarmodares.ac.ir

رضا نیلی پور

استاد- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

rnilipourgmail.com

حسین وثوقی

استاد - دانشگاه خوارزمی

h_vossoughiiau-tnb.ac.ir