رویکردهای نظری در پژوهش‏های گویشی. آتوسا ‏رستم‌‏بیک تفرشی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1400، 277صفحه.

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

...

نویسنده [English]

  • Saeideh Ghandi
Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

...

سامارین، ویلیام (1387). زبان‏شناسی عملی: راهنمای بررسی گویش‏ها، ترجمه لطیف عطاری. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
کیا، صادق (1390). واژه‏نامه شصت و هفت گویش ایرانی تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.