اصول اخلاقی انتشار مقاله

این نشریه در بررسی مقالات ارسال شده از رویه های کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می کند.
برای آگاهی از این رویه ها می توانید به پیوند زیر مراجعه کنید:
https://publicationethics.org/guidance

همچنین برای اطلاع از منشور و موازین اخلاق پژوهش، منتشر شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری می توانید به پیوند زیر مراجعه کنید:

https://rppc.msrt.ir/fa/regulation/736