دوره و شماره: دوره 16، شماره 31، تیر 1399 
نقشهٔ مفهومی اصطلاح‏نامهٔ زبان‏شناسی

صفحه 117-134

10.30465/lsi.2020.7578

تقی رجبی؛ الهام علائی‌ابوذر؛ ملوک‌السادات حسینی بهشتی