توجه قبل از ارسال مقاله به موارد زیر توجه کنید:

1-    بهتر است با ایمیلی غیر از yahoo  در سامانه ثبت نام فرمایید.

2- برای راهنمای استفاده از سامانه (اینجا را کلیک کنید)

3-کاربرانمحترم توجه داشتهباشند که دریافت کد مقاله به معنای ارسال مقاله نیست. کاربران باید تمام مراحل را طی نمایید تا در پایان صفحه تایید ارسال مقاله مشاهده شود(برای مشاهده نمونه اینجا کلیککنید)

4-در مرحله آخر ارسال مقاله،توجه داشته باشید که حتما از منوینوع مقاله، فایل اصلی مقاله را انتخابکنید، تا مراحل ارسال کامل شود(برای مشاهدهتصویر نمونهاینجا کلیککنید)

5-در صورتی که رمز به ایمیل شما ارسال نشد و یا رمز خود را فراموش کرده ایید مجددا از طریق این لینک تلاش فرمایید.

شماره جاری: دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1398 

4. ساختار نحوی محمولِ ثانویه در زبان فارسی

صفحه 65-84

شکوفه حسینی؛ شجاع تفکری رضایی؛ عامر قیطوری


9. واژه‌بست در گویش تنگستانی

صفحه 181-206

زهرا باباسالاری؛ حیدر یزدان‌شناس؛ محمدحسین شرف‌زاده؛ سعید یزدانی