اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مصطفی عاصی

زبان‌شناسی رایانشی و فرهنگ‌نگاری استاد/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/linguistics/fa/page/321
s_m_assiihcs.ac.ir

سردبیر

امید طبیب‌زاده

استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

journallsi.ir

اعضای هیات تحریریه

ایران کلباسی

استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

i_kalbassiyahoo.com

یحیی مدرسی تهرانی

زبان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی زبان، زبان و هویت، زبان و فرهنگ، استاد/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/linguistics/fa/page/328
ymodarresigmail.com

محمود بیجن‌خان

استاد- دانشگاه تهران

mbjkhanut.ac.ir

محمدتقی راشدمحصل

استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

m_trashedyahoo.com

ویدا شقاقی

استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

vshaghaghihotmail.com

کوروش صفوی

استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

safavi_kooroshyahoo.com

امید طبیب‌زاده

استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

otabibzadehyahoo.com

مصطفی عاصی

زبان‌شناسی رایانشی و فرهنگ‌نگاری استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

s_m_assiihcs.ac.ir

فرزانه فرح‌زاد

استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

farahzadeatu.ac.ir

رضا نیلی پور

استاد- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

rnilipourgmail.com

حسین وثوقی

استاد - دانشگاه خوارزمی

h_vossoughiiau-tnb.ac.ir

محمد راسخ مهند

دانشگاه بوعلی سینا

rasekhbasu.ac.ir

مهرداد نغزگوی کهن

دانشگاه بوعلی سینا

mehrdad.naghzgugmail.com

ارسلان گلفام

دانشگاه تربیت مدرس

golfamarsalangmail.com

سالومه غلامی

دانشگاه گوته فرانکفورت

gholamiem.uni-frankfurt.de

شروین فریدنژاد

دانشگاه هامبورگ

shervin.farridnejaduni-hamburg.de