تأثیر الگوی پیش‌سازمان‌دهنده‌ها بر آموزش ساخت‌های اسنادی فارسی به زبان‌آموزان عرب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 گروه عربی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

ساخت‌های اسنادی از پرکاربردترین ساخت‌ها در زبان فارسی به شمار می‌رود؛ از این رو آموزش آن به فراگیران زبان فارسی اهمیت زیادی دارد. با توجه به تفاوت‌های بسیاری که بین زبان فارسی و زبان عربی به ویژه در ساخت‌های اسنادی وجود دارد، فراگیر در یادگیری این‌گونه ساخت‌ها با چالش‌های زیادی مواجه می‌شود. بنابراین مدرس باید بتواند با استفاده از الگوهای صحیح آموزشی این‌گونه ساخت‌ها را به زبان‌آموزان عرب آموزش دهد. یکی از الگوهای تدریس که می‌تواند در آموزش این ساخت‌ها مورد استفاده قرار گیرد، الگوی پیش‌سازمان‌دهنده آزوبل است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی تأثیر این الگو در تدریس ساخت‌های اسنادی فارسی (است، بود و شد) به زبان‌آموزان عرب، بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از پیش‌سازمان‌دهنده‌ها به ویژه در آموزش ساخت‌های اسنادی مذکور به عرب‌زبانان تأثیرات مثبت بسیاری دارد. پیش‌سازمان‌دهنده‌هایی که زبان‌آموزان عرب در زمینه افعال اسنادی بتوانند از آن‌ها استفاده کنند و آن‌ها را به اطلاعات جدید ارتباط دهند، بسیار زیاد است و معلم وظیفه دارد این اطلاعات را شناسایی و با تکرار و تأکید بر آنها یادگیری را برای زبان‌آموز معنی‌دار کند. پیش‌سازمان‌دهنده‌ها به ویژه در آموزش آن دسته از افعالی که در زبان عربی معادل مشخصی دارند، تأثیر به سزایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Advance Organizer Strategy on Teaching Persian Documentary Constructs to Arab Learners

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Birjandi 1
  • Habib Keshavarz 2
1 Farhangian university
2 semnan university
چکیده [English]

Attributive Constructions are one of the most widely used constructions in Persian language and therefore its teaching to Persian language learners is very important. Due to the many differences between Persian and Arabic, especially in documentary constructs, the learner faces many challenges in learning such constructions. The teacher should be able to teach such constructions to Arabic learners using the correct teaching patterns. One of the teaching models that can be used in teaching these structures is the Advancement organizer strategy. In this research, using analytical-descriptive method, the effect of this model in teaching Persian documentary constructs (is, was and was) to Arabic language learners has been investigated. The results show that the use of advance organizer strategy has a great positive effect, especially in teaching the above-mentioned documentary structures to Arabic speakers. There are many advance organizer strategies that Arabic learners can use in the field of documentary verbs and relate them to new information, and the teacher has a duty to identify this information and make it meaningful for the learner to learn by repeating and emphasizing them. advance organizer strategy has a great positive effect, especially in teaching those verbs that have a definite equivalent in Arabic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attributive Constructions
  • advance organizer strategy
  • Persian language teaching
  • Ausubel
  • Arabic language learners