مطالعۀ پیکره‌بنیاد تفاوت‌های جنسیتی در گویش بابلی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

زبان‌شناسی پیکره‌ای یکی از روش‌های نوین در مطالعات زبان‌شناختی است که به مطالعۀ زبان در پیکره‌های زبانی می‌پردازد. زبان‌شناسی اجتماعی نیز به تفاوت‌ها و شباهت‌های زبان‌شناختی میان (و در) گونه‌های زبانی می‌پردازد و تأثیر متغیرهای اجتماعی را در تولیدات زبانی بررسی می‌کند. در اثر پیش‌رو به بررسی نقش جنسیت در کلام گویشوران گویش بابلی براساس رویکرد پیکره‌ای بیکر (2010) در زبان‌شناسی اجتماعی پرداخته شده است. در ابتدا پیکره گویشی گویش بابلی تولید شد و پس از ترانویسی املایی، به فارسی معیار ترجمه شد. داده‌های پیکره از طریق مصاحبه با گویشوران جمع‌آوری شد و به منظور کنترل متغیر موضوع داده‌های متنی، از تمام مصاحبه‌کنندگان خواسته شد که در مورد موضوع مشکلات و سختی‌های زندگی صحبت کنند. به منظور بررسی نقش متغیر اجتماعی جنسیت، کلیدواژه‌های داده‌های متنی شرکت‌کنندگان در دو گروه سنی میانسال و سالمند از هر دو جنس با کنترل متغیر سن، توسط نرم‌افزار لنکس‌باکس شناسایی گردید و سپس دسته‌بندی معنایی کلیدواژه‌ها انجام شد. نتایج نشان داد متغیر جنسیت در بازنمایی مفهوم سختی‌ها و مشکلات زندگی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A corpus-based study of sex differences in Baboli dialect

نویسندگان [English]

  • Faegheh Ghiasitabari 1
  • Amirsaeid Moloodi 2
  • Alireza Khormaee 1
1 Department of Foreign Languages and Linguistics, Faculty of Literature and Humanities, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Department of Foreign Languages and Linguistics, Faculty of Literature and Humanities, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Corpus linguistics is one of the new methods in linguistics that studies language in language corpora. Sociolinguistics study the differences and similarities between (or in) different language varieties and reveals the impact of social variables on language productions. The present research discusses the role of sex in speech based on Baker’s (2010) corpus-based sociolinguistics approach. To this end, first a Baboli dialect corpus was developed and then the data was transcribed alphabetically. Then the text was translated into standard Persian. In order to investigate the role of sex, by controlling the age variable and also the topic variable of the corpus which was exclusively on life difficulties, the keywords of each sex group were identified by LancsBox concordancer program. Then, the keywords were categorized based on their semantic domains. The results revealed that sex differences played an important role in the representation of the life difficulties in the dialect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociolinguistics
  • Corpus Linguistics
  • Baboli Dialect
  • Sex
  • Keyword