تدوین الگوی فراگیر ویژگی‌های مدرسان زبان: دیدگاه‌های فارسی‌آموزان غیرایرانی درباره دانش‌ها، توانش‌ها و ویژگی‌های بنیادین

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

چکیده

نقش مدرس زبان در فرآیند تدریس و یادگیری بسیار مهم است و بر کیفیت آموزش، تجربیات یادگیری زبان‌آموزان، عملکرد تحصیلی، رشد شخصی و اعتماد به نفس تأثیر می‌گذارد. هدف این پژوهش شناسایی و الگوسازی ویژگی‌های یک مدرس کارامد در تدریس زبان فارسی به عنوان زبان دوم است. برای این منظور، با استفاده از مطالعات میدانی و پرسش‌نامه‌، پاسخ‌های 63 نفر از زبان‌آموزان فارسی و دانشجویان غیرایرانی دختر و پسر گرد‌آوری شد. یافته‌ها اهمیت دانش آموزش‌کاوی، دانش محتوای زبانی و توانش‌های اجتماعی و عاطفی در کارآیی مدرسان زبان فارسی را مورد تأکید قرار می‌دهند. زبان‌آموزان در بخش ویژگی‌های شخصیتی، ادب و احترام به شخصیت زبان‌آموزان را که به ایجاد یک محیط یادگیری مشارکتی کمک می‌کند، در اولویت قرار می‌دهند. گوش دادن فعالانه به نظرات فراگیران و ایجاد اعتماد به نفس در آنها توسط مدرس نیز از جنبه‌های مهمی است که ارزش ارتباط فعال را برجسته می‌کند. از نظر توانش‌های اجتماعی و عاطفی، زبان‌آموزان تشویق به یادگیری زبان خارج از برنامه را بسیار ارزشمند می‌دانند و بر نیاز به انگیزه و حمایت از نظر خودکارامدی تأکید می‌کنند. اهمیت راهبردهای انگیزشی و توانش‌های ارتباطی خوب نیز مهم شناخته شده‌ و بر نقش آنها در آموزش موفق زبان تأکید شده است. در زمینه دانش آموزش‌کاوی، زبان‌آموزان سه توانش ضروری را شناسایی کردند: ارائه توضیحات درباره دستور و واژه با استفاده از مثال‌های واقعی، طراحی درس‌های واضح و هدفمند و ارائه محتوای آموزشی به شیوه‌های آموزشی متنوع. یافته‌ها نیز بر اهمیت توانش در تدریس، آموزش آشکار و سازگاری تأکید می‌کند. مهارت در خواندن، نوشتن، گفتار و درک شنیداری در کنار آشنایی با قواعد و واژگان زبان فارسی از نظر دانش محتوای زبانی بسیار مهم تلقی می‌شود. این مهارت‌ها به درک جامع زبان کمک می‌کنند. از نظر فناوری، زبان‌آموزان اهمیت گنجاندن ابزارهای دیداری و صوتی در یادگیری زبان را تصدیق می‌کنند. زبان‌آموزان استفاده از نرم‌افزار آموزش زبان، واژه‌نامه‌های برخط، ابزار ترجمه و منابع دیجیتالی برای فعالیت‌های تعاملی مانند آزمون‌های برخط را در اولویت قرار می‌دهند. این یافته‌ها نقش فزاینده فناوری در آموزش زبان را برجسته می‌کنند. سایر نتایج نشان می‌دهند که تفاوت معناداری در دیدگاه‌های فارسی‌آموزان و دانشجویان غیرایرانی از یک طرف و به ‌لحاظ ویژگی‌های مطلوب یک مدرس کارامد میان جنسیت‌ها وجود ندارد. یافته‌های این پژوهش اطلاعات متنوعی را درباره ویژگی‌های حیاتی مورد نیاز تدریس زبان در اختیار مدرسان قرار می‌دهد و به بهبود استانداردهای آموزشی برای جذب مدرس و نیز درک مدرسان از دیدگاه‌های زبان‌آموزان کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crafting a Comprehensive Model of Language Teachers' Attributes: Insights from Non-Iranian Persian Learners on Essential knowledge, Competencies, and Traits

نویسندگان [English]

  • Amirreza Vakilifard
  • Anis Keshavarz Afshar
Imam Khomeini International University
چکیده [English]

The role of a language teacher is of utmost importance in the teaching and learning process, exerting a significant influence on education quality, student learning experiences, academic performance, personal development, and self-confidence. This research aims to identify and model the characteristics of an effective teacher for teaching Persian as a second language. Using field research and a questionnaire, the study gathered responses from 63 participants, including Persian learners and non-Iranian male and female students. The findings emphasize the paramount significance of language didactics knowledge, linguistic content knowledge, and social and emotional competencies in the effectiveness of Persian language teachers. Regarding personality traits, language learners prioritize politeness and respect towards the learner's individuality, fostering an inclusive learning environment. Actively listening to learners' opinions and building their confidence are also crucial aspects, highlighting the value of active communication. In terms of social and emotional competencies, language learners highly value the encouragement of extracurricular language learning, underscoring the need for motivation and support in terms of self-efficacy. The importance of motivational strategies and good communication competencies is also recognized, emphasizing their role in successful language teaching. In the field of didactics knowledge, language learners identify three essential competencies: providing explanations of grammar and vocabulary using real-life examples, designing clear and goal-oriented lessons, and presenting teaching content in a learner-friendly manner while adapting instructional methods. These findings underscore the importance of teaching expertise, instructional clarity, and consistency. Proficiency in reading, writing, speaking, and listening comprehension, along with familiarity with Persian language rules and vocabulary, is deemed crucial in terms of linguistic content knowledge. These competencies contribute to a comprehensive understanding of the language. In terms of technology, language learners acknowledge the significance of incorporating visual and audio tools in language learning. They also recognize the value of utilizing language teaching software, online dictionaries, translation tools, and digital resources for interactive activities such as tests and online assessments. These findings highlight the increasing role of technology in language teaching, as perceived by language learners. It is worth noting that there were no significant variations in perceptions among Persian learners, non-Iranian students, or between genders regarding the desirable traits of an efficient Persian language teacher. This research provides valuable insights for educators, informing them about the essential attributes required for enhanced educational standards and fostering a better understanding of learner perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian language
  • didactics
  • linguistics
  • effective teacher
  • language learner