بررسی کاربرد واژگان پایه در کتب آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و مقایسۀ آن با واژگان پایۀ فارسی‌آموزان ایرانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان‌شناسی، دانشکدهٔ ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

2 گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکدهٔ ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

3 گروه زبان‌شناسی، دانشکدهٔ ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تطبیقیِ واژگان پایه در کتاب‌های آموزش زبان فارسی تألیف احمد صفارمقدم (1387) و آموزش فارسی به فارسی تألیف احمد زهرایی و همکاران (1392) با کتاب واژگان پایۀ فارسی از زبان کودکان ایرانی تألیف نعمت‌زاده و همکاران (1390) می‌پردازد. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده‌ها، واژه‌های موجود در جلدهای اول، دوم و سوم کتاب صفارمقدم و واژه‌های موجود در جلدهای اول، دوم و سوم کتاب زهرایی و همکاران استخراج و در نرم‌افزار اکسل تایپ و سپس به‌صورت الفبایی مرتب شد. در مرحلۀ بعد، واژه‌های تکراری در هر دو مجموعه حذف شد. بررسی واژه‌های باقی‌مانده به این روش انجام شد که اگر واژۀ تایپ‌شده، در کتاب نعمت‌زاده و همکاران موجود بود، برای آن واژه کد (1) و در غیر این‌صورت کد (0) قید شد. سپس واژه‌ها براساس کدهای مربوطه مرتب شدند و تعداد واژه‌های موجود در هر سری از کتاب‌ها شمارش و با واژگان پایه تطبیق داده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مجموعۀ جلدهای اول، دوم و سوم کتاب صفارمقدم با دارابودن 237 واژۀ پایه تنها 69/47 درصد واژگان پایۀ مبنا را پوشش می‌دهد، درحالی‌که، مجموعۀ جلدهای اول، دوم و سوم کتاب زهرایی و همکاران با دارابودن 422 واژۀ پایه، 9/84 درصد واژگان پایه را پوشش می‌دهد. واژگان مورد استفاده در مجموعۀ تألیفیِ زهرایی و همکاران نسبت به مجموعۀ تألیف صفارمقدم بهتر می‌تواند نیازهای اولیۀ واژگانی فارسی‌آموزان را برآورده کند. بنابراین، می‌توان بیان کرد که مجموعۀ جلدهای اول، دوم و سوم آموزش فارسی به فارسی تألیف زهرایی و همکاران (1392) نسبت به مجموعۀ جلدهای اول، دوم و سوم آموزش زبان فارسی تألیف صفارمقدم (1387) برای آموزش واژگان مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of basic lexicon in Persian language learning books for non-Persian language learners and compare them with basic lexicon of Iranian Persian learners

نویسندگان [English]

  • Maryam S. Ghiasian 1
  • Hassan Soleimani 2
  • Farman Rahmani 3
1 Assistant professor of linguistics, Payame Noor University
2 Payam-e-Nour University
3 Department of linguistics, faculty of literature and foreigh languages, Payame Noor University
چکیده [English]

Present study aims to compare the basic vocabularies in the Persian language-teaching book, written by Ahmad Saffar Moghaddam (2008), and the Persian language-teaching book, written by Ahmad Zahraei et al. (2013) with emphasis and comparing with the Basic Vocabularies of Iranian learners’ book by Shahin Nematzadeh et al. (2011). In the present study, the vocabularies in the first, second and third volumes of Persian Language Teaching book by Saffar Moghaddam (2008) and the vocabularies in the first, second and third volumes of Persian Language Teaching book by Ahmad Zahraei et al. (2013) were studied. The research method was descriptive-analytic and for collecting data, the vocabularies of the studied books were extracted and stored in Excel software, then sorted alphabetically. In the next step, repetitive words were removed from all volumes. The study of the words was done in the following way. If the extracted word existed in the basic vocabularies book of Nematzadeh et al., it received code (1), otherwise it received code (0). Then the vocabularies were sorted according to the relevant codes and the number of words in each series of books was counted and adapted to the basic vocabularies. The results of the study showed that the first, second and third volumes of Persian Language Teaching, written by Ahmad Saffar Moghaddam with 237 basic vocabularies, cover only 47.69% of the basic vocabularies of Ne’matzadeh et al. (2011), while the first, second and third volumes of Persian Language Teaching, written by Ahmad Zahraei et al. (2013) with 422 basic vocabularies, cover 84.9% of the basic vocabulary of Ne’matzadeh et al. (2011). It can be concluded that the first, second and third volumes of Persian Language Teaching book Ahmad Zahraei et al. (2013) are more suitable for teaching vocabularies to Persian learners than the first, second and third volumes of Persian Language Teaching book by Saffar Moghaddam (2008).

کلیدواژه‌ها [English]

  • basic vocabularies
  • Persian learners
  • Persian language learning books for non-Persian language learners
باقری، فاطمه (1391). بررسی میزان انطباق واژه‏های پایه در کتاب‏های آموزش زبان فارسی با نیازهای فارسی آموزان خارجی. پایان‏نامهٔ کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‏زبانان، دانشگاه علامه طباطبایی.#بدره‏ای، فریدون (1352). واژگان نوشتاری کودکان دبستانی ایران. انتشارات فرهنگستان زبان ایران.#بی‏جن‏خان، محمود و مهدی محسنی (1391). فرهنگ بسامدی براساس پیکره متنی زبان فارسی امروز. انتشارات دانشگاه تهران.#دادرس، محمد (1391). «طبقه‏بندی چندگانهٔ موضوعی واژگان پایه فارسی». فصلنامهٔ مطالعات برنامهٔ درسی. س7، ش27، 33-66.#رشیدی، ناصر و محسن راغ‏نژاد (1393). «ارزیابی محتوایی کتاب‏های زبان فارسی (درس‏های پایه و پایتخت ایران) در چارچوب طبقه‏بندی تجدیدنظرشدۀ بلوم». مجلهٔ علم زبان. س2، ش3، 83 -107.#رمضانی، احمد و ساسان اسدپور (1395). «تحلیلی بر واژگان پایهٔ فارسی». پژوهش‏نامه انتقادی متون و برنامه علوم انسانی. س16، (ویژه‏نامۀ زبان‏شناسی و زبان‏های خارجی)، 175-197.#زهرایی، احمد، اصغر فردی، محمد ناطق و سیدمحمود حسینی (1392). آموزش فارسی به فارسی. قم: انتشارات مرکز بین‏المللی ترجمه و نشر جامعه‏المصطفی.#صفارمقدم، احمد (1387). آموزش زبان فارسی. تهران: شورای گسترش زبان فارسی.#عاصی، مصطفی (1398). فرهنگ زبان‏آموز پیشرفتهٔ فارسی. تهران: سمت.#عامری، حیات و حسن ذوالفقاری (1391). «واژگان پایه و واژگان‏نگاری کودک در زبان فارسی». فصلنامهٔ مطالعات برنامهٔ درسی. س7، ش27، 159-174.#عبادی، سامان، امیررضا وکیلی‏فرد و خسرو بهراملو (1393). «تدوین فهرست واژگان پایه برای زبان فارسی: رویکردی تلفیقی». پژوهش‏نامۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‏زبانان. س3، ش8، 3-25.#علاقمندان، ﺟﻌﻔﺮ (1380). «واژﮔﺎن ﭘﺎﻳﻪ درﺧﺪﻣﺖ ادبیات ﻛﻮدک و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی درسی». ﻛﺘـﺎب ﻣـﺎه ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان. ش47، 80-84.#کوکبی، مرتضی و زهره چراغی (1392). «بررسی واژگان خوانداری کودکان دبستانی و مقایسۀ آنها با واژگان نوشتاری آنان». مجله مطالعات ادبیات کودک. س4، ش8، 120-131.#ﻧﻌﻤﺖزاده، ﺷﻬﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران (1384). ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ واژﮔﺎن ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﺮاﻧﯽ در دورهٔ اﺑﺘﺪاﯾﯽ، ج1، ﺗﻬﺮان: سازمان پژوهش و برنامه‏ریزی آموزشی (وزارت آموزش و پرورش).#نعمت‏زاده، شهین، محمد دادرس، مهدی دستجردی کاظمی و محرم منصوری (1390). واژگان پایهٔ فارسی از زبان کودکان ایرانی. تهران: انتشارات مدرسه.#نعمت‏زاده، شهین، نیره مهدی‏پور و طاهره سیما شیرازی (1392). «بررسی پربسامدترین واژگان کودکان 18 الی 24 ماهه فارسی‏زبان و مقایسه آنها بین دو جنس دختر و پسر». فصلنامهٔ آسیب شناسی گفتار و زبان. س1، ش1، 71-80.# Acs, J., K. Pajkossy, & A. Kornai (2013). “Building basic vocabulary across 40 languages”. Proceedings of the 6th Workshop on Building and Using Comparable Corpora. S. Sharoff, P. Zweigenbaum, & R. Rapp (eds), Association for Computational Linguistics: Sofia, Bulgaria, 52–58.#Carter, R. (1986). “Core Vocabulary and Discourse in the Curriculum: A Question of the Subject”. RELC Journal. 17(1), 52-70.#Horn, E. (1929). “What Is a Core Vocabulary”. Journal of Educational Research. 19, 310-311.#Laufer, B. (2005). “Focus on form in second language vocabulary learning”. EUROSLA Yearbook. 5, 223-250.#Lee, D. (2001). “defining core vocabulary and tracking its distribution across spoken and written genres: evidence of a gradience of variation from the British National Corpus”. Journal of English Linguistics. 29(3), 250-278.#McCarthy, M. (1999). “What constitutes a basic vocabulary for spoken communication”. Studies in English Language and Linguistics. 1, 233-249.#Nation, P. & R. Robert Waring (1997). “Vocabulary size, text coverage, and word lists”. Vocabulary: Description, acquisition and pedagogy. N. Schmitt & M. McCarthy (Eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 6–19.#Nation, P. (2001). “How many high frequency words are there in English?” Language, Learning, Literature: Studies Presented to Hakan Ringbom. M. Gill (ed.), Åbo Akademi University Press, 167-181.#Nunan, D. (2003). Practical English Language Teaching. London: McGraw-Hill.#Ogden, C. K. (1930). The Basic Vocabulary: A Statistical Analysis, with Special Reference to Substitution and Translation (Vol. 31(, London: Kegan Paul, Trench, Trubner.#Ogden, C. K. (1968). Basic English: International Second Language. New York: Harcourt, Brace and World. Rinsland.#Rinsland, H. (1945). A basic vocabulary of elementary school children. New York: Macmillan.#Shambaugh, C. G., & O. L. Shambaugh (1929). “A core vocabulary for elementary school pupils”. The Journal of Educational Research. 19(1), 39-46.#Zhou, M. (2010). “On teaching vocabulary to Non-English majors”. Journal of Language Teaching and Research. 1(4), 485-487.###