آموزش شاهدمحور زبان دوم: مجموعه مقالاتی درباره تدریس فراگیری زبان دوم، ماساتوشی ساتو و شان لوون(ویراستاران)، نیویورک: راتلج، 2019، 359 صفحه.

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

کتاب آموزش شاهدمحور زبان دوم، اولین مجموعۀ مطالعات تجربی مربوط به فراگیری زبان دوم (ISLA) است. این مطالعات توسط پژوهشگران مشهور بین‌المللی، با هدف انتقال پژوهش‌های آموزشی به کلاس درس و با استفاده از رویکردهای نظری ازجمله رویکردهای جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، فرهنگی و شناختی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Masatoshi Sato and Shawn Loewen (Eds.). 2019. Evidence-Based Second Language Pedagogy: A Collection of Instructed Second Language Acquisition Studies. New York, NY: Routledge, 359 p.

نویسنده [English]

  • Fatemeh Amiri
Shahid Chamran University of Ahvaz
الوانی، سیدمهدی. (1374). «بهره‏وری از دیدگاه نظریه فعالیت». فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه. س۹، ش۲و۳، 1-21.#Bussmann, H., G. Trauth, K. Kazzazi, & H. Bussmann (2006). Routledge dictionary of language and linguistics. London: Routledge.#Esteve, O. (2018). “Concept-based instruction in teacher education programs in Spain as illustrated by the SCOBA-mediated Barcelona formative model”. The Routledge handbook of sociocultural theory and second language development. J. Lantolf, M. E. Poehner, & M. Swain (Eds.), New York, NY: Routledge, 487–504.#Medgyes, P. (2017). “The (ir)relevance of academic research for the language teacher”. ELT Journal. 71(4), 491–498.###