دوره و شماره: دوره 15، شماره 29، خرداد 1398 
ساختار نحوی محمولِ ثانویه در زبان فارسی

صفحه 65-84

شکوفه حسینی؛ شجاع تفکری رضایی؛ عامر قیطوری


واژه‌بست در گویش تنگستانی

صفحه 181-206

زهرا باباسالاری؛ حیدر یزدان‌شناس؛ محمدحسین شرف‌زاده؛ سعید یزدانی