دوره و شماره: دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1398 
4. ساختار نحوی محمولِ ثانویه در زبان فارسی

صفحه 65-84

شکوفه حسینی؛ شجاع تفکری رضایی؛ عامر قیطوری


9. واژه‌بست در گویش تنگستانی

صفحه 181-206

زهرا باباسالاری؛ حیدر یزدان‌شناس؛ محمدحسین شرف‌زاده؛ سعید یزدانی