روایت داستان‌ در کودکان تک‌زبانۀ فارسی‌زبانِ دارای ‌اختلالِ طیفِ اُتیسم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دکتری زبانشناسی همگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

< p>زبان روایی در کودکانِ دارای ‌اختلالِ طیفِ اُتیسم با اختلالاتی همراه است. با این حال، اطلاعات چندانی در مورد نحوۀ تأثیر این مشکل بر تولید داستان‌های تخیلی وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر، مقایسۀ مهارتِ روایتِ داستان در کودکانِ دارای ‌اختلالِ طیفِ اُتیسم و کودکانِ با رشدِ زبانیِ طبیعی و تأثیر سطح مهارت‌های زبان گفتاری بر عملکرد آن‌ها در روایت داستان است. به این منظور، عملکرد 27 کودک 11 تا 14 سالۀ دارای ‌اختلالِ طیفِ اُتیسم با عملکرد بالا با دو گروه از کودکان با رشد عادی (همتای سنی و همتای زبانی) در روایت داستان، مورد مقایسه قرار گرفت. کودکان با شنیدن سطر اولِ دو داستان ترغیب به روایت آن‌ها شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که داستان‌های روایت‌شده توسط کودکانِ دارای ‌اختلالِ طیفِ اُتیسم و دو گروه از کودکانِ با رشد عادی، ازنظر مشخصات ساختاری، عناصر ارزیابی‌کننده و کلیِ داستان متفاوت است. براساسِ یافته‌های پژوهش، داستان‌های روایت‌شده توسط کودکانِ دارای ‌اختلالِ طیفِ اُتیسم کوتاه‌تر (X2 = 10/39, df2, p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Will be added

نویسنده [English]

  • Elaheh Kamari
Linguistics PHD - Allameh tabataba'i University
چکیده [English]

< p >Will be added

کلیدواژه‌ها [English]

  • will be added
احمدی، سیدجعفر، طیبه صفری، منصوره همتیان و زهرا خلیلی (1391). راهنمای آزمون تشخیصی اُتیسم گیلیام (نسخۀ فارسی). نشر اصفهان.
افروز، غلامعلی و کامبیز کامکاری (1396). هوش‌آزمای تهران-استنفورد-بینه: روش اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر. تهران: دانشگاه تهران.
حسن‌زاده، سعید و اصغر مینایی (1390). آزمون رشد زبان TOLD-P: 3 (نیوکامر و هامیل) انطباق و هنجاریابی. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
کاسه‌چی، مسعود (1390). روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ غربالگری کودکان اُتیسم با عملکرد بالا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کاردرمانی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
مجاهدی، ستاره، عباسعلی آهنگر، پیمان هاشمیان و مهرداد مظاهری . (1398). «بازنماییِ وضعیت شناختی ارجاع در گفتمان روایی کودکانِ با اختلال اتیسمِ فارسی‌زبان براساس سلسله‌مراتبِ مفروض‌بودگی». فصلنامۀ روان‌شناسیِ افراد استثنائی. 9 (35): 20-1. 10.22054/jpe.2019.38283.1906
 
 
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: APA.
Bamberg, M., & R. Damrad-Frye (1990). “On the ability to provide evaluative comments: Further explorations of children’s narrative competencies”. Child Language. 18, 689–771.
Barnes, J. L., & S. Baron-Cohen (2012). “The big picture: Storytelling ability in adults with autism spectrum conditions”. Journal of Autism and Developmental Disorders. 42, 1557–1565.
Baron-Cohen, S. (2004). “The cognitive neuroscience of autism”. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 75, 945–948.
Baron-Cohen, S. (2010). "Empathizing, systemizing and the extreme male brain theory of autism". Progress in brain research: Sex differences in the human brain, their underpinnings and implications. I. Savic (Ed.), Cambridge, UK: AcademicmPress, 167–175.
Baron-Cohen, S., A. M. Leslie, & U. Frith (1985). “Does the autistic child have a ‘theory of mind?” Cognition. 21, 34–37.
Brown, H. M., & P. D. Klein (2011). “Writing, Asperger syndrome and theory of mind”. Journal of Autism and Developmental Disorders. 41(11), 1464-1474.
Brunsdon, V. E. A., & F. Happe´ (2014). “Exploring the ‘fractionation’ of autism at the cognitive level”. Autism. 18(1), 17–30.
Capps, L., M. Losh, & C. Thurber (2000). “The frog ate a bug and made his mouth sad: Narrative competence in children with autism”. Journal of Abnormal Child Psychology. 28, 193–204.
Colle, L., S. Baron-Cohen, S. Wheelwright, & H. K. J. van der Lely (2008). “Narrative discourse in adults with high-functioning autism or Asperger syndrome”. Journal of Autism and Developmental Disorders. 38, 28–40.
Craig, J., & S. Baron-Cohen (1999). “Creativity and imagination in autism and Asperger syndrome”. Journal of Autism and Developmental Disorders. 29(4), 319–326.
Craig, J., & S. Baron-Cohen (2000). “Story-telling ability in children with autism or Asperger syndrome: A window into the imagination”. Israel Journal of Psychiatry Related Sciences. 37(1), 64–70.
Diehl, J. J., L. Bennetto, & E. C. Young (2006). “Story recall and narrative coherence of high-functioning children with autistic spectrum disorders”. Journal of Abnormal Child Psychology. 34, 87-102.
Dillon, G., & J. Underwood (2012). “Computer mediated imaginative storytelling in children with autism”. International Journal of Human Computer Studies. 70(2), 169–178.
Frith, U. (1989). Autism explaining the enigma. Oxford: Basil Blackwell.
Happe´, F. (1996). “Studying weak central coherence at low levels: Children with autism do not succumb to visual illusions. A research note”. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 37, 873–877.
Happe´, F., A. Ronald, & R. Plomin (2006). “Time to give up on a single explanation for autism”. Nature Neuroscience. 9(10), 1218-1220.
Happe´, F., & A. Ronald (2008). “The ‘Fractionable Autism Triad’: A Review of Evidence from Behaviourable, Genetic, Cognitive and Neural Research”. Neuropsychology Review. 18(4), 287–304.
Hughes, C., & J. Russell (1993). “Autistic children’s difficulty with mental disengagement from objects: Its implications for theories of autism”. Developmental Psychology. 29, 498–551.
Karmiloff-Smith, A. (1981). "The grammatical marking of thematic structure in the development of language production". The child’s construction of language. W. Deutsch (Ed.), London, NY: Academic Press, 121–147.
Karmiloff-Smith, A. (1985). “Language and cognitive processes from a developmental perspective”. Language and Cognitive Processes. 6, 1–83.
King, D. (2011). Narrative ability across different genres in children with autistic spectrum disorder (unpublished PhD thesis).
King, D., J. E. Dockrell, & M. Stuart (2013). “Event narratives in 11–14 year olds with autistic spectrum disorder”. International Journal of Language and Communication Disorders. 48(5), 522–533.
Kjelgaard, M. M., & H. Tager-Flusberg (2001). “An investigation of language impairment in autism: Implications for genetic subgroups”. Language and Cognitive Processes. 16, 287–308.
Losh, M., & L. Capps (2003). “Narrative ability in high functioning children with autism or Asperger’s syndrome”. Journal of Autism and Developmental Disorders. 33, 239–251.
Loveland, K., & B. Tunali, B. (1993). "Narrative language in autism and the theory of mind hypothesis: A wider perspective". Understanding other minds: Perspectives from autism. S. Baron-Cohen et al., (Eds.), NY: Oxford University Press, 247-266.
Manolitsi, M., & N. Botting (2011). “Language abilities in children with autism and language impairment: Using narrative as an additional source of clinical information”. Child Language Teaching and Therapy. 27(1), 39–55.
Mayer, M. (1969). Frog, where are you? New York: Dial Press.
Norbury, C., & D. V. M. Bishop (2003). “Narrative skills of children with communication impairments”. International Journal of Language and Communication Disorders. 38, 287–314.
Norbury, C., T. Gemmell, & R. Paul (2013). “Pragmatics abilities in narrative production: A cross-disorder comparison”. Journal of Child Language. 41 (3): 485-510.
Ozonoff, S., S. J. Rogers, & B. F. Pennington (1991). “Executive function deficits in high-functioning autistic individuals: Relationship to a theory of mind”. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 32, 1081–1105.
Pennington, B. F., & S. Ozonoff (1996). “Executive functions and developmental psychopathology”. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 37, 51–87.
Petersen, D., S. Gillam, T. Spencer, & R. Gillam (2010). “The effects of literate narrative intervention on children with neurologically based language impairments. An early state study”. Journal of Speech, Language and Hearing Research. 53, 961–981.
Siller, M., M. R. Swanson, G. Serlin, & A. G. Teachworth (2014). “Internal state language in the storybook narratives of children with and without autism spectrum disorder: Investigating relations to theory of mind abilities”. Research in Autism Spectrum Disorders. 8, 589–596.
Stein, N. L., & E. R. Albro, E. R. (1997). "Building complexity and coherence: Children’s use of goal-structured knowledge in telling stories". Narrative development: Six approaches. G. W. Bamberg (Ed.), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 5-44.
Tager-Flusberg, H. (1996). "Brief report: Current theory and research on language and communication in autism". Journal of Autism and Developmental Disorders. 26, 169–178.
Tager-Flusberg, H., & K. Sullivan (1995). “Attributing mental states to story characters: A comparison of narratives by autistic and mentally retarded individuals”. Applied Psycholinguistics. 16, 241–256.
Turner, M. A. (1999). “Generating novel ideas: Fluency performance in high-functioning and learning disabled individuals with autism”. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 40, 189–201.
Wagner, R. K., C. S. Puranik, B. Foorman, E. Foster, L. G. Wilson, E. Tschinkel, et al. (2011). “Modeling the development of written language”. Reading and Writing. 24(2), 203–220.
Welsh, M. C., & F. Pennington (1988). “Assessing frontal lobe functioning in children: Views from developmental psychology”. Developmental Psychology. 4(3), 199–223.