الگوهای هماهنگی همخوانی در کودکان فارسی‌زبان با رشد واجی عادی و با اختلال براساس نظریۀ بهینگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

چکیده

مطالعۀ حاضر، هماهنگیِ همخوانی را در دو گروه کودکان فارسی‌زبان با رشد واجی عادی و با اختلال واجیِ غیر‌عضوی در چارچوب نظریه بهینگی بررسی و مقایسه کرده‌است. به‌این‌منظور، داده‌های زبانی به کمک آزمونی به نام آزمون «نام‌گذاری‌تصویر» جمع‌آوری‌‌شد. این آزمون دارای 132 تصویر است که می‌تواند به تولید 132 واژه توسط آزمون‌شونده منجر شود. تصاویر این آزمون به پنج کودک با رشد واجی عادی و پنج کودک بااختلال واجیِ غیرعضوی ارائه شد که منجر به تولید 660 واژه توسط کودکان عادی و 654 واژه توسط کودکان بااختلال شد. هر بررسی داده‌ها، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی را در الگوی هماهنگیِ جایگاه تولید و جهت هماهنگی در دو گروه عادی و دارای اختلال را نشان می دهد. همچنین، تفاوت‌های ملاحظه‌شده در هماهنگی جایگاه تولید بین کودکان عادی فارسی‌زبان و کودکانی که زبان‌های دیگر را یاد‌می‌گیرند، تردیدهایی را در ادعای "جهانی‌بودن هماهنگی تیغه‌ای‌ها با پس‌زبانی‌ها" ایجاد کرده‌است. علاوه‌بر‌این، بررسی یافته‌های این پژوهش در نظریۀ بهینگی نشان داده‌است که محدودیت‌های هماهنگیِ مشاهده‌‌شده در زبان‌های دیگر، در زبان فارسی نیز وجود‌دارند، اما گاهی این محدودیت‌ها دارای رتبه‌بندیِ متفاوتی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Will be added

نویسنده [English]

  • Foroogh Shooshtarizadeh
IKIU
چکیده [English]

Will be added

کلیدواژه‌ها [English]

  • will be added
ایمانی، آسیه و بتول علی‌نژاد (1393). «حذف در گفتار کودکان 2-5 ساله فارسی‌زبان، رویکردی واج‌شناختی بر پایۀ نظریۀ بهینگی». مجموعه مقالات دانشگاه علامه طباطبایی. 331، 238-217.
جلیله‌وند، ناهید، زینب دمرچی، بهروز محمودی بختیاری و محمدرضا کیهانی (1390). «بررسی فرایندهای واجی کودکان 4 تا 6 سالۀ فارسی‌زبان». مجلهزبانو زبان‌شناسی. س7، ش13، 60-51..
شیرازی، طاهره‌سیما، نیره مهدی‌پور، آذر مهری و مهدی رهگذر (1388). «بررسی فرآیندهای واجی کودکان فارسی‌زبان 2 تا 4 ساله». توانبخشی.10 (1)، 23-17.
قنسولی، بهزاد، سمانه رمضانی و علی تیمور (1395). «فرایند‌های واجی در گفتار کودکان کم‌شنوای دارای سمعک 4 تا 7 ساله شهر مشهد». زبان و زبان‌شناسی. س11، ش22، 48-27.
 
Barlow, J. A. & J. A. Gierut (1999). “Optimality Theory in phonological acquisition”. Journal of Speech Language and Hearing Research 42(6):1482-98.
Bat–El, O. (2009). “Harmonic domains and synchronization in typically and atypically developing Hebrew–speaking children”. Language Sciences. 31(2): 117–135.
Beckman, J. N. (2004). “Positional faithfulness”. Optimality theory in phonology. John J. McCarthy (ed.), Blackwell Publishing Ltd, 310–343.
Bernhardt, B., & J.Stemberger (2000).Workbook in nonlinear phonology for clinical application. Austin, TX: PRO–ED.
Cho, Young-mee Yu (1990). Parameters of Consonantal Assimilation. Ph.D. dissertation, Stanford University.
Compton, A. J. & M. Streeter (1997). “Child phonology: data collection and preliminary analyses”. Papers and Reports on Child Language Development. 13: 99–109.
De Lacy, P. (2002). The formal expression of markedness. Ph.D. Dissertation, University of Massachusetts.
Dinnsen, D. A., J. A. Barlow, & M. L. Morrisette (1997). “Long–distance place assimilation with an interacting error pattern in phonological acquisition”. Clinical Linguistics and Phonetics. 11: 319–338.
Dinnsen, D. A. & K. M. O’Connor (2001). Typological predictions in developmental phonology. Journal of Child Languag. 28: 597–628.
Fikkert, P., C. C. Levelt, & J. van de Weijer (2003). “Input, intake, and phonological development: The case of Consonant Harmony”. Paper presented at the Generative Approaches to Language Acquisition Conference, Utrecht.
Gerlach, S. R. (2010). The acquisition of consonant feature sequences: Harmony, metathesis and deletion patterns in phonological development. PhD Dissertation. University of Minnesota.
Goad, H. (1997). “Consonant harmony in child language: An optimality theoretic account”. Focus on phonological acquisition. S. J. Hannahs & M. Young–Scholten (eds.),Amsterdam: John Benjamins: 113–142.
Gormley, A. L. (2003). The production of consonant harmony in child speech. MA Thesis. University of British Columbia.
Grunwell, p. (1982). Clinical phonology. London and Canberra: Croom Helm.
Jesney, K. (2007). “Child chain shifts as faithfulness to input prominence”. Proceedings of the 2nd conference on generative approaches to language acquisition North America (GALANA). B. Alyona, M. Luisa, & U. Mari (eds.), Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project: 188–199.
Kager, R. (1999). Optimality theory. Cambridge: Cambridge University Press.
Kim, N. (2010). Consonant assimilation in early phonological development: a phonetic perspective. PhD Dissertation. University of Texas at Austin.
Kiparsky, P. (1994). “Remarks on Markedness”. Paper presented at TREND 2.
Lombardi, L. (2004). “Positional faithfulness and voicing assimilation in Optimality Theory”. Optimality theory in phonology. J. J. McCarthy (ed.), Blackwell Publishing Ltd.: 343–365.
McAllister, B. T. & S. Inkelas (2014). „Child consonant harmony and phonologization of performance errors”. Proceedings of NELS 43. H. L. Huang, E. Poole & A. Rysling (eds.), Amherst: GLSA.: 291-302.
McCarthy, J. & A. Prince (1994). “The emergence of the unmarked: optimality in prosodic morphology”. Proceedings of the NELS 24. H. L. Huang, E. Poole & A. Rysling (eds.), Amherst: GLSA.: 333–379.
McCarthy, J. & A. Prince (1995). Faithfulness and reduplicative identity. Papers in optimality theory. University of Massachusetts occasional papers in linguistics. 18. J. N. Beckman, L. W. Dickey & S. Urbanczyk (eds.), Amherst, MA: Graduate Linguistics Student Association: 249–384.
McCarthy, J. (2008). Doing Optimality Theory. Applying theory to data. Madlen, MA: Blackwell.
MacNeilage, P. F. & B. L. Davis (1990). “Acquisition of speech production: Frames, then content”. Attention and Performance XIII: Motor Representation and Control. M. Jeannerod (ed.), Hillsdale, N.J., Lawrence Erlbaum Associates: 453–475.
Paradis, C. & J. F. Prunet (1991). The special status of coronals, Dordrecht: Foris.
Pater, J. & A. Werle (2003). „Direction of assimilation in child consonant harmony”. Canadian Journal of Linguistics. 48(3), 385–408.
Pater, J. (2002). “Form and Substance in phonological development”. WCCFL 21 Proceedings. L. Mikkelsen & C. Potts (eds.), Somerville, MA: Cascadilla Press: 348–372.
Prince, A. & P. Smolensky (1993). Optimality Theory: Constraint interaction in generative grammar. Oxford: Blackwell, reprinted in 2002, 2004.
Rose, Y. & C. Dos Santos (2006). „Prosodic and articulatory factors in consonant harmony and metathesis in acquisition of French as a first language”. Recherches Linguistiques de Vincennes. 35: 77-102.
Rose, Y. (2000). Headedness and Prosodic Licensing in the L1 Acquisition of Phonology. Ph.D. Dissertation. McGill University.
Shooshtaryzadeh, F. (2015). Phonological test on Farsi. Phonological development tools and cross-linguistic phonology project. School of Audiology and Speech Sciences, University of British Columbia. https://phonodevelopment.sites.olt.ubc.ca/practice-units/
Shooshtaryzadeh, F. (2016). “Sonority and cluster reduction in typical and atypical phonological development in Farsi”. Challenging sonority: cross-linguistic evidence. M. J. Ball & N. Müller (eds.), Equinox Publishing Ltd.: 376-396.
Shooshtaryzadeh, F. (2017). “Local assimilation in children acquiring Farsi: A study of typical versus atypical phonological development”. Crosslinguistic Encounters in Language Acquisition: Typical and Atypical Development. Multilingual Matters. E. Babatsouli, D. Ingram & N. Muller (eds.), 249-276.
Smith, N. (1973). The acquisition of phonology: A case study, New York: Cambridge University Press.
Stemberger, J. & B. Bernhardt (1997). “Optimality theory”. The new phonologies. M. Ball & R. Kent (eds.), SanDiego, CA: Singular Publishing Group: 211–245.
Stemberger, J. & C. Stoel–Gammon (1991). “The underspecification of coronals: evidence from language acquisition and performance errors. The special status of coronals, Internal and external evidence. C. Paradis andJ.–F. Prunet (eds.), San Diego: Academic Press: 181–199.
Stoel–Gammon, C. & J. Stemberger (1994). “Consonant harmony and underspecification in child phonology”. First and second language phonology. M. Yavas (ed.), San Diego: Singular Publishing Group: 63–80.
Vihman, M. M. (1978). “Consonant Harmony: Its scope and Function in Child Langugae”. Universals of human language 2: Phonology. J. H. Greenburg (Ed.), Stanford: Stanford University Press: 281-334.
Younis, U. I. (2008). “Substitution in Child Speech”. Buhuth Mustaqbaliya. 21: 35-56