نقد و بررسی کتابِ تنوع زبانی و عدالت اجتماعی، درآمدی بر زبان‌شناسی اجتماعی کاربردی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

چکیده

به‌تازگی بَرگردانِ فارسی کتابی با عنوان «تنوع زبانی و عدالت اجتماعی» در ایران منتشر شده است که این مقاله به معرفی و نقد آن اختصاص دارد. نویسندۀ کتاب، اینگرید پیلر استاد زبان‌شناسی کاربردی در دانشگاه مَکواری سیدنی استرالیا، و مترجم آن سعید رضائی است. ناشر کتاب، نشر نویسه پارسی است که آن را در 376 صفحه منتشر کرده است. متن انگلیسی کتاب، چاپ انتشارات دانشگاه آکسفورد در سال 2016 است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Will be added

نویسنده [English]

  • Reza Amini
research Institute of Cultural Heritage and Tourism
چکیده [English]

Will be added

کلیدواژه‌ها [English]

  • will be added
تذکرةالملوک (بی­نام 1332). به‌کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: انتشارات طهوری.
پیلر، اینگرید (1398). تنوع زبانی و عدالت اجتماعی: درآمدی بر زبان‌شناسی اجتماعی کاربردی. ترجمۀ سعید رضائی. تهران: نشر نویسه پارسی.
میرزارفیعا، محمدرفیع بن حسن (1385). دستورالملوک میرزا رفیعا. به‌کوشش و تصحیح محمد اسماعیل مارچینکوفسکی. ترجمه علی کردآبادی. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 
Angouri, J. (2019). "Review of “Linguistic Diversity and Social Justice: An Introduction of Applied Sociolinguistics". Journal of Sociolinguistics. 23: 3: 316-321.
DeCosta, P. I. (2017). "Review of Linguistic diversity and social justice: An introduction to applied sociolinguistics". Language in Society. 46: 739-748.
Piller, I., & K. Takahashi (2011). “Linguistic Diversity and Social Inclusion”. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Vol. 14, No. 4: 371-381.
Mowbray, J. F. (2017). "Review of “Linguistic Diversity and Social Justice: An Introduction of Applied Sociolinguistics”". International Journal of Constitutional Law. Vol. 15, Issue 3: 875–878.
Piller, I., & J. Cho (2013). “Neoliberalism as Language Policy”. Language in Society. Vol. 42, 1: 23-44.
Sah, P. (2018). "Review of “Linguistic Diversity and Social Justice: An Introduction of Applied Sociolinguistics”". Critical Inquiry in Language Studies. DOI: 10.1080/15427587.2018.1434930
Weldemichael, T. (2017). "Review of “Linguistic Diversity and Social Justice: An Introduction of Applied Sociolinguistics”". Multilingua. 36(5): 673-677.