دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-268 
2. توالی بندهای قیدی مرکزی در جمله‌های پیچیده زبان فارسی

صفحه 19-50

محبوبه نادری؛ محمد دبیرمقدم؛ سید مصطفی عاصی


4. زبان میانجی، تماس و جغرافیا در ایران

صفحه 75-94

حامد باشه آهنگر؛ مجتبی منشی زاده


8. توصیف واژنحویِ فعل در گویش مُلکی بشاگردی

صفحه 191-221

علی شیخ آبادی؛ یدالله منصوری؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ فاطمه کوپا