مسئلۀ مجهول صفتی در زبان فارسی: برپایۀ آزمونِ پردازشیِ خوانشِ خودگام

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

تقسیم‌بندیِ ساخت‌های مجهول به دو گونۀ صفتی و فعلی همواره مبحثی پردامنه و مناقشه‌برانگیز در تحلیل‌های نحویِ برخی از زبان‌ها بوده است. این موضوع در زبان فارسی نیز مباحثات بسیاری را پیش کشیده و دیدگاه‌های مختلفی را برانگیخته است. از آن میان، برخی از تحلیلگران بر این باورند که این زبان مجهول فعلی ندارد و ساخت «اسم مفعول+ شدن» محمول مرکب نامفعولی، یا به‌عبارتی، مجهول صفتی به‌شمار می‌رود. در مقابل، شماری دیگر نیز توالیِ یادشده را مجهول فعلی دانسته‌اند و «شدن» را فعل کمکی تلقی کرده‌اند. در پژوهش حاضر با تکیه بر آزمونِ رفتاریِ خوانشِ خودگام، ساخت «اسم مفعول+ شدن» را با ساخت «اسم مفعول+ بودن (ربطی)»ـ که در سنت دستورنویسی جملۀ اسنادی خوانده می‌شودـ ازمنظر مدت‌زمان خوانش و درک مقایسه می‌کنیم. طبق انگاره‌های پردازش جمله و نحو کمینه‌گرا، اگر «اسم مفعول+ شدن» مجهول فعلی باشد، انتظار می‌رود که به‌دلیلِ پیچیدگیِ ساختاری و داشتن فرافکن اضافۀ مجهول، مدت‌زمان پردازش ذهنی آن به‌طور معناداری از مدت‌زمان درک محمولِ مرکبِ نامفعولی بیشتر باشد. بااین‌همه، یافته‌های پژوهش و نتایج حاصل از آزمون‌های آماری، این پیش‌بینی را تأیید نمی‌کنند و نشان می‌دهند که زمان پردازشِ دو ساخت یادشده کم‌وبیش همسان است. این سخن بدین‌معناست که توالی «اسم مفعول+ شدن» در فارسی نوعی مجهول صفتی یا همان محمول مرکب نامفعولی است و فعلِ دستوریِ «شدن» در این زبان همواره در جایگاه فعل سبک می‌نشیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

will be added

نویسندگان [English]

  • Mazdak Anusheh 1
  • Fahimeh Nasib 2
1 Tehran University
2 Tehran University-PHD Stdudent
چکیده [English]

will be added

کلیدواژه‌ها [English]

  • will be added
انوشه، مزدک (1394). «مسئلۀ مجهول در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا». پژوهش‌های زبانی. س6، ش1، 20-1.
باطنی، محمدرضا (1348). توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی. تهران: امیرکبیر.
خیام‌پور، عبدالرسول (1352). دستور زبان فارسی. تبریز: انتشارات کتاب‌فروشی تهران.
دبیرمقدم، محمد (1364). «مجهول در زبان فارسی». مجلۀ زبان‌شناسی، س2، ش1، 46-31.
درزی، علی و مزدک انوشه (1389). «حرکت فعل اصلی در فارسی، رویکردی کمینه‌گرا». زبان‌پژوهشی. س2، ش3، 55-21.
راسخ‌مهند، محمد (1386). «ساخت ناگذرا در فارسی». مجلۀ زبان و زبان‌شناسی. س3، ش5، 20-1.
رضایی، والی (1389). «نگاهی تازه به ساخت مجهول در زبان فارسی». پژوهش‌های زبان‌شناسی. س2، ش1، 34-19.
ناتل خانلری، پرویز (1351). دستور زبان فارسی. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
واحدی‌لنگرودی، محمدمهدی (1377). «ساخت‌های فعلی مجهول با «شدن» در زبان فارسی». فصلنامۀ مدرس علوم انسانی. ش7، 101-77.
وحیدیان کامیار، تقی (1371). «بررسی صفت مفعولی و اهمیت آن در زبان فارسی». مجلۀ زبان‌شناسی، س9، ش18، 69-61.
 
Berman, R. A. (1985). "The place of grammar in language acquisition". Presented to 10th Annual Boston University Conference on Language Development. October.[RAB].
Carroll, D. W. (2008). Psychology of language (5th ed.). Toronto, Canada: Thomson Wadsworth.
Chomsky, N. (1981). Lectures on government and binding. Dordrecht: Foris.
Chomsky, N. (1995). The minimalist program. Cambridge: MIT Press.
Crawford, J. (2014). "Adult-like Passives in Child English: Evidence from Judgments of Purpose Phrases". Selected proceedings of the 5th conference on generative approaches to language acquisition North America (GALANA 2012). Chia-Ying Chu, et al. (eds.), Cascadilla Proceedings Project Somerville, MA, 42-50.
Embick, D. (2004). "On the structure of resultative participles in English". Linguistic Inquiry. 35(3): 355-392.
Emonds, J. (2006). "Adjectival passives: The construction in the iron mask" The Blackwell companion to syntax. M. Everaert & H. van Riemsdijk (eds.), Vol.1, 16-60.
Folli, R., H. Harley, & S. Karimi (2005). "Determinants of event type in Persian complex predicates". Lingua 115(10): 1365-1401.
Frazier, L., & K. Rayner (1982). "Making and correcting errors during sentence comprehension: Eye movements in the analysis of structurally ambiguous sentences". Cognitive Psychology. 14(2): 178-210.
Gavarró, A., & Y. Heshmati (2014). "An investigation on the comprehension of Persian passives in typical development and autism". Catalan journal of linguistics 13: 79-98.
Gehrke, B. (2011). "Stative passives and event kinds" Proceedings of Sinn und Bedeutung 15. I. Reich, E. Horch, & D. Pauly (eds) Saarbrucken, Saarland University Press, pp. 241–257.
Halle, M., & A. Marantz (1993). "Distributed morphology and the pieces of inflection". The view from building 20. K. Hale & S. J. Keyser (eds.): 111–176.
Hirsch, C., & K. Wexler (2006). "Children’s passives and their resulting interpretation" The proceedings of the inaugural conference on generative approaches to language acquisition–North America. Vol. 4, University of Connecticut Occasional Papers in Linguistics: 125-136.
Israel, M., C. Johnson, & P. J. Brooks (2000). "From states to events: The acquisition of English passive participles". Cognitive Linguistics 11(1/2): 103-130.
Just, M. A., P. A. Carpenter, & J. D. Woolley (1982). "Paradigms and processes in reading comprehension". Journal of Experimental Psychology: General 111(2): 228-238.
MacDonald, M. C. (1989). "Priming effects from gaps to antecedents". Language and Cognitive Processes 4(1): 35-56.
Meltzer-Asscher, A. (2011). "Adjectival passives in Hebrew: Evidence for parallelism between the adjectival and verbal systems". Natural Language and Linguistic Theory 29(3): 815-855.
Mills, A. E. (1985). "The acquisition of German". The cross-linguistic study of language acquisition, 1, 141-254.
Narayanan, S., & D. Jurafsky (2002). "A bayesian model predicts human parse preference and reading times in sentence processing". Advances in Neural Information Processing Systems 1: 59-66.
Peirce, J. W. (2009). "Generating stimuli for neuroscience using PsychoPy". Frontiers in Neuro informatics 2: 1-8.
Pritchett, B. L. (1988). "Garden path phenomena and the grammatical basis of language processing". Language 64: 539-576.
Safari, P., & S. Mehrpour (2015). "Iranian children’s comprehension and production of Persian actional and psychological passive structures". Journal of Child Language Acquisition and Development 3(2): 70-90.
Terzi, A., & K. Wexler (2002). "A-chains and S-homophones in children's grammar: Evidence from Greek passives". PROCEEDINGS-NELS. Vol. 32, No. 2, 519-538.
Townsend, D. J., & T. G. Bever (2001). Sentence comprehension: The integration of habits and rules (Vol. 1950). Cambridge, MA, MIT Press.
Van der Lely, H. K. (1996). "Specifically language impaired and normally developing children: Verbal passive vs. adjectival passive sentence interpretation". Lingua 98(4): 243-272.
Wasow, T. (1977). "Transformations and the lexicon". Formal Syntax. P. W. Culicover, T. Wasow, & A. Akmajian (Eds.), Academic press: 327-360.
Zurif, E., & D. Swinney (1994). "The neuropsychology of language". Handbook of psycholinguistics. M. A. Gernsbacher (Ed.), Orlando, Florida, Academic press: 1055-1074.