دوره و شماره: دوره 17، شماره 34، دی 1401، صفحه 1-340 
«هم» در فارسی

صفحه 219-246

10.30465/lsi.2022.8441

نسیم محتشمی راد؛ الهام ایزدی