استعاره‌های دستوری گذرایی در بخش شنیداری کتاب‌های آزمون زبان تافل: رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرای نظام‌مند

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زبان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد زبان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.30465/lsi.2022.8443

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل استعاره‌های گذرایی در بخش شنیداری کتاب‌های آموزش زبان تافل می‌پردازد. در این راستا سه کتاب رسمی آموزش تافل (مجموعاً چهارده آزمون، هرکدام شامل شش متن مکالمه و سخنرانی) با رویکرد توصیفی و تحلیل محتوا بررسی شد. ابتدا بندهای این 84 متن استخراج و سپس استعاره‌های گذرایی در آنها شناسایی و به‌لحاظ نوع و بسامد مقایسه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد: 1) استعارۀ گذرایی در متن‌های سخنرانی (با 68% فراوانی) بسامد بالاتری از متن‌های مکالمه دارد؛ 2) دو فرایند مادی (با فراوانی 38%) و رابطه‌ای (با فراوانی 28%) به‌ترتیب دارای بیشترین بسامد نسبت به سایر فرایندها در معنای استعاری هستند. نتایج آزمون من-ویتنی نشان داد تعداد استعارۀ گذرایی در بخش سخنرانی از بخش مکالمه به‌طور معنادار فراوانی بیشتری دارد. لذا استفادۀ بیشتر از متن سخنرانی در بخش شنیداری تافل آن را در سنجش توانش ارتباطی و استعاری داوطلبان کارآمدتر می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transitivity Grammatical Metaphors in the TOEFL Listening Module: A Systemic Functional Grammar

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Yaghoubi 1
  • Mohammad DabirMoghaddam,d 2
  • , Ferdows Aghagolzadeh, 3
1 Tarbiat Modares University
2 Professor, Linguistics Dept., Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The present study aims to analyze the Transitivity Metaphors in the listening module of the TOEFL books. In this regard, the present study with a qualitative content analysis method investigated three official iBT TOEFL books (including fourteen tests, and each test includes six texts in the form of conversation and lecture). First, we identified each clause of these 84 texts. Then, Transitivity Metaphors were extracted, analyzed and compared in terms of type and frequency. The results indicated that: 1. Transitivity metaphors entail a higher frequency in lecture texts (68%). 2. Two processes have the highest frequency in metaphorical and incongruent meaning: material processes (38%) and relational process (28%), respectively. The results of the Mann-Whitney U test showed Transitivity Grammatical Metaphors are significantly more frequent in the lecture section. So, applying more lecture texts in the listening parts makes TOEFL tests more efficient to measure communicative and metaphorical competence of volunteers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systemic Functional Grammar
  • Experiential Grammatical Metaphor
  • Transitivity System
  • TOEFL teaching
احسانی، وجیهه (1393). استعارۀ دستوری گذرایی به‌منزلۀ شاخص تعیین سبک براساس دو اثر مدیر مدرسه و اسرار درۀ جنی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
افشار، محمدرضا و همکاران (1399). «مشکلات داوطلبان آزمون شنیداری تافل در استنباط معانی تلویحی». نشریه زبان‌پژوهی. س12، ش37، 295-267.
تبریزمنش، معصومه (1387). بررسی مجموعه فارسی بیاموزیم (آموزش زبان فارسی) ازمنظر فرانقش تجربی، براساس چارچوب نظری دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
رضاپور، ابراهیم و علی عربانی دانا (1395). «استعارۀ دستوری به مثابه تنوع نحوی ازمنظر دستور نقش‌گرای نظام‌مند». نشریه پژوهش‌های زبان شناسی. س8، ش2، 103-83.
رضویان، حسین و محسن طاهری (1398). «استعارۀ دستوری در ترجمه: بررسی دو ترجمه از رمان سالار مگس‌ها توسط حمید رفیعی و مژگان منصوری». پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی. س9، ش1، 98-71.
زاده هفت‌تنانیان، فرخنده، شاهرخ حکمت و محسن ایزدیار (1400). «مقایسه استعارۀ دستوری گذرایی در شعر تعلیمی و عاشقانه سعدی». زیبایی‌شناسی ادبی. س12، ش47، 240-209.
شریعت‌زاده، مولود، فریده حق‌بین و حیات عامری (1400). «بررسی جریان معکوس استعارۀ دستوری در روند همگانی‌سازی مقالات علمی در رسانه‌های گروهی». جستارهای زبانی. س12، ش1، 327-303.
طالبی‌نژاد، محمدرضا (1386). «توانش استعاری و روانی مفاهیم در زبان دوم: دو روی یک سکه؟». مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. ش53، 107-87.
موسوی تلاجیمی، لیلاسادات (1398). استعارۀ دستوری در نوشتار کودکان تک زبانه و دو زبانه گروه سنی ج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه سمنان.
میرزایی حصاریان، محمدباقر و شیوا احمدی (1397). «استعارۀ دستوری ازمنظر آموزش و یادگیری زبان فارسی: تحلیلی بر پایه‌ی دیدگاه زبان بنیاد هلیدی». مطالعات آموزش زبان فارسی. س4، ش6، 11-38.
نعمتی، مجید، منصور فلاح افراپلی و مارتین کرتازی (1399). «تأثیر آگاهی استعاری بر توانش استعاری و مهارت خواندن متون مطبوعاتی دانشجویان زبان انگلیسی». پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبا‌ن‌های خارجی. س10، ش4، 881-866.