دوره و شماره: دوره 17، شماره 33، تیر 1400، صفحه 1-325 
نمود در زبان فارسی از منظر دستور گفتمان نقش‌گرا

صفحه 195-240

10.30465/lsi.2021.8094

محمد عارف امیری؛ محمد دبیرمقدم؛ آتوسا رستم بیک؛ سید مصطفی عاصی