ساخت و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون حرکات بیانگر در افراد زبان‌پریش

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، رشته عصب روانشناسی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 عضو هیات علمی و مدیر گروه زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ساخت و تعیین ویژگی‌های روانسنجی آزمون حرکات بیانگر در بیماران زبان پریش زبان می‌باشد. بدین منظور ابتدا تصاویری بدین منظور طراحی شد. در طراحی تصاویر مواردی از قبیل فلجی دست و پا در نظر گرفته شد. برای تعیین روایی محتوایی گزینه‌های طراحی شده از دو شاخص CVR و CVI استفاده شد که هیئتکارشناسی در این آزمون 15 زبان‌شناس و گفتاردرمانگر بود. مطابق جدول تصمیم‌گیری لاوشه برای تعیین نسبت روایی محتوایی (CVR) گزینه‌های بالای 0.49 و برای تعیین شاخص روایی محتوایی (CVI) نیز گزینه‌های بالای 0.79 انتخاب شدند . آزمون ساخته شده بر روی 51 بیمار زبان پریش با میانگین سنی 51 سال و 153 فرد سالم با میانگین سنی 50 سال اجرا شد. از 41 بیمار زبان پریش و 105 نفر فرد سالم بازآزمون گرفته شد (0.94ICC=). نمرات 42 نفر آزمودنی و 136 نفر فرد سالم توسط دوارزیاب مورد بررسی قرار گرفت (0.91r=). ضریب همسانی درونی آزمون (آلفای کرونباخ) 0.96 بود و اعتبار همه زیر آزمونها بالای 0.91 بود که نشان می‌دهد همه گویه‌ها نقش یکسانی در نمره کل دارند و در صورت حذف یک گویه آلفا به طور معنادار افزایش نمی‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Gestures test on Aphasia and determining its psychometric characteristics

نویسندگان [English]

  • mohammad Abharian 1
  • Hassan Ashayeri 2
  • Arsalan Golfam 3
  • ali jahan 4
1 PhD student in Linguistics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Neuropsychology, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences
3 TMU_Iran
4 Assistant Professor of Speech Therapy, Tabriz University of Medical Sciences
چکیده [English]

The aim of this study was to develop and determine the psychometric characteristics of gestures test in patients with aphasia. For this purpose, images were first designed for this purpose. In designing the images, items such as paralysis of the limbs were considered. To determine the content validity of the designed options, two indicators, CVR and CVI, were used. The expert panel in this test was 15 linguists and speech therapists. Options above 0.49 were selected for determining the content validity ratio (CVR) and options above 0.79 for determining the content validity index (CVI). The test was performed on 51 patients with aphasia with a mean age of 51 years and 153 healthy individuals with a mean age of 50 years. Out of 41 patients with paralysis and 105 healthy individuals were retested (ICC = 0.94). The scores of 42 subjects and 136 healthy individuals were evaluated by a dual assessor (r = 0.91). The internal consistency coefficient of the test (Cronbach's alpha) was 0.96 and the validity of all subtests was above 0.91, which indicates that all items have the same role in the total score and will not increase significantly if one alpha item is removed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gestures
  • Aphasia
  • psychometric characteristic
احمدی، پریسا، لیلا قسیسین و بیژن شفیعی (1399). «گزارش موردی استفاده از ویدئوکلیپ در روش درمانی تمرین ارتقای پاسخ (REST) بر بهبود محتوای گفته‌ها در فردی با زبان‌پریشی روان» مجله علمی پزشکی جندی شاپور. س19، ش4، 405-411.
ترامشلو، مریم و همکاران (1389). «مروری بر آزمون‌های ارزیابی گفتار و زبان». توانبخشی نوین. س4، ش1و2، 44-38.
حاجی‌زاده، ابراهیم و محمد اصغری (1390). روش‌ها و تحلیل‌های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
روان آزمایی، روبرت ام. کاپلان و دنیس پ. ساکوز، ترجمه دلاور،  علی و همکاران، 1386، 127.
شاکری، نویده و همکاران (1393). «مروری بر آزمون‌های غربالگری زبان‌پریشی به دنبال سکته مغزی». توانبخشی نوین. س8، ش3، 10-20.
صالحی، سوسن و همکاران (1395). «آزمون غربالگری ترکی آذری». مجله نورولوژی ایران. س15، ش3، 1-6.
نیلی‌پور، رضا (1372). آزمون زبان‌پریشی فارسی. تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.
نیلی‌پور، رضا و همکاران (1394). «بررسی اعتبار و روایی آزمون زبان‌پریشی فارسی». سالمند. س10، ش4، 191-182.
یوسفی، عاطفه، فریبا یادگاری و عنایت‌الله بخشی (1393). «بررسی تأثیر درمان تسهیل‌سازی حرکات بیانگر بر بازیابی کلمه در بیماران زبان‌پریش». آسیب‌شناسی گفتار و زبان. س1، ش4، 34-41.
 
Afshar A, et al. (2005). "Outcome measurement questionnaires for carpal tunnel syndrome". Iranian Journal of Orthopedic Surgery. 4: 346-350.
Chapey R. (2008). Language Intervention Strategies in Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders. 5th Ed. USA: Lippincott Williams & Wilkins.
Colton D & R. W. Covert (2007). Designing and Constructing Instruments for Social Research and Evaluation. 1stEdition, Jossey-Bass: San Francisco.
Kaplan, E. F. & H. jacuzzi (2002). Psychological Testing. Philadelphia: Lea & Febiger.
Krauss, R. M., Y. Chen & R. F. Gotfexnum (2000). "Lexical gestures and lexical access: a process model". Language and Gesture. D. McNeill (ed.), New York: Cambridge University Press, 261-283.
LaPointe, L. (2011). Aphasia and Related Neurogenic Language Disorders. New York: Thieme.
Lawshe, C. H. (1975). "A quantitative approach to content validity1". Personnel Psychology. 28, 563-575.
Rauscher, F. H., R. M. Krauss & Y. Chen (1996). "Gesture, speech and lexical access: The role of lexical. Movements in speech production". Psychological Science. 7(4), 226-231.
Raymer, A. M., et al. (2012). "Contrasting effects of errorless naming treatment and gestural facilitation for word retrieval in aphasia". Neuropsychology Rehabilitation. 22(2), 235-66.
Saccuzze, D. P. (1999). "Still crazy after all these years: California’s persistent use of the MMPI as character evidence in criminal cases". University of San Francisco Law Review. 33, 379–400.
Waltz C. F., O. L. Strickland & E. R. Lenz (2010). Measurement in Nursing and Health Research: Four Traditions. New York: Springer Publishing Company.
Willems, R. M. & P. Hagoort (2007). "Neural evidence for the interplay between language, gesture, and action: a review". Journal of Brain and Language. 101(3), 278–289. DOI: 10.1016/j.bandl.2007.03.004.