زبان فارسی معیار. ناصرقلی سارلی، تهران: هرمس، 1399، 366 صفحه.

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه زبان‌شناسی، دانشکدهٔ ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

کتاب زبان فارسی معیار صورت بازنویسی‌شدۀ رسالۀ دکتری ناصرقلی سارلی است که در سال 1382 از آن دفاع کرد. این اثر برای نخستین بار در سال 1387 منتشر شد و چاپ دوم آن نیز در سال 1399 انتشار یافت. در کتاب حاضر، سارلی ضمن بهره‌گیری از آثار پژوهشگران پیشین دربارۀ فارسی معیار، در 5 فصل به بررسی زبان فارسی معیار پرداخته و آن را به‌عنوان نخستین کتاب مستقلی که به زبان فارسی معیار و روند شکل‌گیری و تحول آن پرداخته، به دست چاپ سپرده است. در اینجا به اختصار این کتاب را معرفی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persian Standard Language

نویسنده [English]

  • Fateme Atraki
Department of linguistics, faculty of literature and foreigh languages, Payame Noor University
چکیده [English]

کتاب زبان فارسی معیار صورت بازنویسی‌شدۀ رسالۀ دکتری ناصرقلی سارلی است که در سال 1382 از آن دفاع کرد. این اثر برای نخستین بار در سال 1387 منتشر شد و چاپ دوم آن نیز در سال 1399 انتشار یافت. در کتاب حاضر، سارلی ضمن بهره‌گیری از آثار پژوهشگران پیشین دربارۀ فارسی معیار، در 5 فصل به بررسی زبان فارسی معیار پرداخته و آن را به‌عنوان نخستین کتاب مستقلی که به زبان فارسی معیار و روند شکل‌گیری و تحول آن پرداخته، به دست چاپ سپرده است. در اینجا به اختصار این کتاب را معرفی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها [English]

  • book review
  • Persian Standard Language
ابوالقاسمی، محسن (1378). واژگان زبان فارسی دری. تهران: مؤسسۀ فرهنگی گلچین ادب.
ترادگیل، پیتر (1376). زبان‌شناسی اجتماعی. ترجمۀ محمد طباطبایی، تهران: آگاه.
صادقی، علی اشرف (1375). «زبان معیار». دربارۀ زبان فارسی. زیرنظر نصرالله پورجوادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
فرای، ریچارد ن. (1358). عصر زرین فرهنگ ایران. ترجمۀ مسعود رجب‌نیا، تهران: سروش.
مدرّسی، یحیی (1368). درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان. تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
ناتل خانلری، پرویز (1373). زبان‌شناسی و زبان فارسی. تهران: توس.
 
Fasold, R. (1984). The Sociolinguistic of Society. Oxford, Blackwell.
Ferguson, C. A. (1968). “Language development”. Sociolinguistics Prescriptives. Th. Huebner (ed.), Oxford: Oxford University Press (1996).
Fishman, J. A. (1968). Readings in the Sociology of Language. The Hague, Mouton.
Garvin, P. & M. Mathiot (1956). “Urbanization of Guarani language: a problem in language and culture”. Readings in the Sociology of Language. J. A. Fishman (ed.), The Hague, Mouton, 1968.
Halliday, M. A. K., A. McIntosh, & P. Strenvens (1964). “The users and uses of language”. Readings in the Sociology of Language. J. A. Fishman (ed.), The Hague, Mouton, 1968.
Haugen, E. (1959). “Language planning in modern Norway”. Reading in the Sociology of Language. J. A. Fishman (ed.), The Hague, Mouton, 1968.
Lodge, R. A. (1993). French: From Dialect to Standard. Routledge.
Milroy, J. & L. Milroy (1985). Authority in Language. London: Routledge & Kegan Paul.
Rubin, J. (1977). “Language standardization in Indonesia”. Language Planning Processes. J. Rubin et al. (eds.), The Hague, Mouton.
Wardhaugh, R. (1994). An Introduction to Sociolinguistics. Blackwell