تأثیر شباهت ظاهری حروف الفبای فارسی بر بازشناسی دیداری حروف

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله بررسی شباهت حروف الفبای فارسی و تأثیر آن بر رخ‌دادن خطای دیداری هنگام خواندن و استخراج ماتریس ابهام برای حروف با رویکردی واج‌شناختی است. ارائة دسته‌بندی جدیدی از الفبا مبتنی بر شباهت حروف، می‌تواند به کنترل خطاهای خواندن ناشی از شباهت حروف، کمک کند. با استفاده از نرم‌افزار ای-پرایم و روش «انتخاب اجباری تناوب دوتایی» آزمایشی متناسب با دستگاه خط و واج‌شناسی زبان فارسی طراحی شد. 55 جفت کمینة نوشتاری متناسب با آزمون انتخاب شد. به شرکت‌کنندگان رشتة همخوان-واکة ابتدای محرک ثانویه به‌عنوان پیش‌نمایش و سپس کلمة هدف و پس‌نمایش عرضه شد. در پایان، کلمة هدف و محرک ثانویه به نمایش درآمدند تا تشخیص کلمۀ هدف توسط شرکت‌کنندگان اندازه‌گیری شود. با بررسیِ همزمانِ درک دیداری و واجیِ شرکت‌کنندگان، یافته‌های آماری نشان‌ دادند که کلمات دارای حروف شبیه در مقایسه با کلمات دارای حروف غیرشبیه بیشتر اشتباه می‌شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of apparent resemblance of the Persian letters on their visual recognition

نویسندگان [English]

  • Mahmood Bijankjan 1
  • Sepideh Arab 2
1 Tehran University
2 PHD Student of Linguistics - Tehran University
چکیده [English]

This article aimed to investigate the Persian letter similarities based on a phonological approach and the extent to which it affects visual letter recognition while reading, and defining a confusion matrix for the letters. Presenting a new classification according to the similarities of the letters can help to control the errors which occur as a result of letter similarities. The experiment was designed using the E-prime version 2.0, and two Alternative Forced Choice method in accordance with the Persian phonology and writing system. 55 visual minimal pairs were chosen for the test. The first consonant-vowel string of the distractor was introduced as a pre-mask to participants, next the target and the post-mask were presented and at the end the target and the distractor were shown to investigate the recognition of the target by the participants. By examining the participant’s visual and morphological perceptions simultaneously, the statistical descriptive indices and Xi square analysis on effect of age, gender and morphological structure showed that similar letters were more often mistaken in visual recognition than non-similar letters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grapheme
  • Two alternative forced choice
  • Confusion matrix
  • Recognition error

فایل پی دی اف را دریافت نمایید

Abu-Rabia, S., & J. Awwad (2004). "Morphological structures in visual word recognition: The case of Arabic". Journal of Research in Reading. 27(3), 321-336.
Arunachalam, S. (2013). "Experimental methods for linguists". Language and Linguistics Compass. 7(4), 221-232.
Azzam, R. (1989). "Orthography and reading of the Arabic language". Reading and writing disorders in different orthographic systems. P. G. Aaron & R. Malatesha Joshi (eds.), Dordrecht: Springer, 203-218.
Baluch, B. (2006). "Persian orthography and its relation to literacy". Handbook of orthography and literacy. 365-376.
Baluch, B., & M. Danaye-Tousi (2006). "Spelling transparency and its impact on dyslexic and unimpaired children's memory for words". Annals of Dyslexia. 56(2), 319-334.
Boudelaa, S., M. Perea, & M. Carreiras (2020). "Matrices of the frequency and similarity of Arabic letters and allographs". Behavior Research Methods. https://doi.org/10.3758/s13428-020-01353-z.
Changizi, M. A., & S. Shimojo (2005). "Character complexity and redundancy in writing systems over human history". Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences. 272 (1560), 267-275.
Greenwald, A. G., S. C. Draine, & R. L. Abrams (1996). "Three cognitive markers of unconscious semantic activation". Science. 273(5282), 1699-1702.
Mueller, S. T., & C. T. Weidemann (2012). "Alphabetic letter identification: Effects of perceivability, similarity, and bias". Acta psychologica. 139 (1), 19-37.
Rogers, H. (2005). Writing systems: A linguistic approach. Oxford: Blackwell.
Sampson, G. (1985). Writing systems. London: Hutchinson.
Treiman, R., & B. Kessler (2005). "Writing Systems and Spelling Development". Blackwell handbooks of developmental psychology. The science of reading: A handbook. M. J. Snowling & C. Hulme (Eds.), Blackwell Publishing, 120–134.
Wiley, R. W., C. Wilson, & B. Rapp (2016). "The effects of alphabet and expertise on letter perception.  Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. 42(8), 1186–1203.
Yule, G. (2016). The study of language. Cambridge: Cambridge university press, 6th edition.