دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384 
6. برخی از فرایندهای واجی در ترکی بیجار

صفحه 89-103

عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا؛ سید حسین رضویان