دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1384 
برخی از فرایندهای واجی در ترکی بیجار

صفحه 89-103

عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا؛ سید حسین رضویان