دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، آذر 1385 
توصیف دستگاه واجی گویش دلواری

صفحه 77-93

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ شیرین ممسنی


به‌سوی طراحی شبکة واژگانیِ صفاتِ زبان فارسی

صفحه 125-136

مصطفی عاصی؛ علی رضاقلی‌فامیان؛ داریوش آقاجانی