دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1385 
4. نگاهی به ساخت مجهول در زبان فارسی با تکیه بر دیدگاه شناختی

صفحه 57-76

ارسلان گلفام؛ رویا صدیق‌ضیابری؛ آزیتا جعفری


5. توصیف دستگاه واجی گویش دلواری

صفحه 77-93

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ شیرین ممسنی


8. به‌سوی طراحی شبکة واژگانیِ صفاتِ زبان فارسی

صفحه 125-136

مصطفی عاصی؛ علی رضاقلی‌فامیان؛ داریوش آقاجانی


12. نیروی شعر

صفحه 163-170

فرشته مؤمنی