معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقالة حاضر به معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن می‌پردازد. منظور از آواشناسی قانونی، به‌کارگیری یافته‌های علم آواشناسی در حل مسائل حقوقی و قانونی است. در این مقاله نشان داده می‌شود چگونه آواشناسان می‌توانند در تشخیص هویت سخنگویان، تشخیص زبان و لهجه و آوانگاری (تبدیل گفتار به نوشتار) به مراجع اجرای قانون کمک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Forensic phonetics and some of its applications

نویسنده [English]

  • Azam Estaji
چکیده [English]

The present paper introduces forensic phonetics and some of its common applications. Forensic phonetics is the use of phonetics for legal purposes, and the extension of phonetic research to investigations relevant to legal situations. Some common applications of forensic phonetics are: speaker identification; dialect, accent and language identification; and transcription.

به فایل پی دی اف مراجعه شود.

ـ شای، راجر (1383)، "زبان‌شناسی قانونی"، ترجمة اعظم استاجی، تهران: مجلة حقوقی دادگستری. ش. 48-49. سال شصت و هشتم.
ـ فرای، د. ب، فیزیک گفتار: مقدمه‌ای بر آواشناسی اکوستیک (1369)، ترجمة نادر جهانگیری، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 
- Bonastre, J. F. ; Bimbot, F. ; Boe, L.; Campbell, J. ; Reynolds, D. ; Magrin-Chagnolleau, I. (2005), Person Authentication by voice: A Need for Caution, Available at: http://www.ll.mit.edu/IST/pubs/030901_Bonastre.pdf
- Fraser, H. (2005), Forensic phonetics, Available at:
 http://www-personal.une.edu.au/~hfraser/forensic.htm
- Mcnamara, T. (2004), Linguistic identification of refugee claimants- a flawed test, Uninews. Vol. 13, No. 1 9-23.
- Olsson, J. (2004), Forensic Linguistics: An introduction to language, crime and law, London, New York: Continuum.
- Ramsland, K. (2005), The origin of voiceprints, Available at:
http://www.crimelibrary.com/criminal_mind/forensics/voiceprints/1.html
- Shuy, R. W. (2001), Forensic linguistics. In: Aronoff, Mark & Rees-Miller, Janie (Eds.), The Handbook of linguistics, Blackwell Publishers Ltd. Pp. 683- 691.
- Smrkovski, L. and Cain, S. (1996), Forensic Voice ID, Awailable at:
http://www.forensictapeexpert.com/published/forensic_voice_id.htm