محدودیت‌های صرفی و نحوی در زایایی فرایند اشتقاق در زبان فارسی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

میان زایایی ساختواژی و تعداد محدودیت‌های حاکم بر عملکرد زایای فرایندهای ساختواژی رابطة معکوس وجود دارد؛ به این ترتیب که با افزایش تعداد این محدودیت‌ها، زایایی ساختواژی کاهش می‌یابد. گروهی از محدودیت‌های زایایی ساختواژی، ساختاری هستند که از آن‌جمله می‌توان به محدودیت‌های صرفی و نحوی اشاره کرد. محدودیت‌های صرفی شامل طبقة صرفی پایه، ساخت صرفی پایه و وند موجود در آخرین لایة پایه و محدودیت‌های نحوی شامل محدودیت‌های چهارچوب زیرْمقوله‌ای و ساخت موضوعی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological and Syntactic Constraints of Productivity in Persian Derivation

نویسنده [English]

  • Azita Abbassi
چکیده [English]

There is a variable of constraints imposed on word formation processes. The more constraints there are, the less productive the process. Some of the constraints are structural among which are morphological and syntactic ones. The morphological constraints are the morphological category of the base, the morphological structure of the base and the affix in the outmost layer of the base. The syntactic constraints include subcategorization frame and argument structure constraints.

به فایل پی دی اف مراجعه شود.

ـ باطنی، محمدرضا (1372)،  توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، تهران: امیرکبیر.
ـ صادقی، علی‌ اشرف و غلامرضا ارژنگ (1356)، دستور سال دوم آموزش متوسطه عمومی (فرهنگ و ادب)، تهران: انتشارات وزارت آموزش و پرورش.
ـ __________________________ (1356)، دستور سال سوم آموزش متوسطه عمومی (فرهنگ و ادب)، تهران: انتشارات وزارت آموزش و پرورش.
ـ __________________________(1359)، دستور سال چهارم آموزش متوسطه عمومی (فرهنگ و ادب). تهران: انتشارات وزارت آموزش و پرورش.
 
- Baayen, H. R. (1994), "Productivity in Language Production", Language and Cognitive Processes 9: 447-469.
- Bauer, L. (1983), English Word-Formation, Cambridge: Cambridge University Press.
- _______  (2001), Morphological Productivity, Cambridge: Cambridge University Press.
- Cook, V. and M. Newson (1996), Chomsky`s Universal Grammar: An Introduction, Oxford: Blackwell.
- Di Sciullo, A.M. and E. Williams (1987), On the Definition of Word, Cambridge, MA: MIT Press.
- Ludeling, A.and S. Evert and IMS Stuttgart (2002,2003), "Morphological Productivity: Rules and Analogical Processes".
http// www.ims. uni-stuttgart. de/ ~evert/ publications. shtml. 
- Plag, I. (2003), "Productivity" Handbook of English Linguistics.
 http://www.uni-siegen.de/~engspra/.   
- Radford, A. (1981), Transformational Syntax, Cambridge: Cambridge University Press.
- _________ (1988), Transformational Grammar, Cambridge, Cambridge University.
- Williams, E. (1981), "Argument Structure and Morphology", The Linguistic Review 1: 81-114.