دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، خرداد 1387 
برخی فرایندهای واجی در گونة زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی

صفحه 94-107

عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا؛ فردوس آقاگل‌زاده؛ علی رضایی