دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388 
6. اختصارسازی در زبان فارسی

صفحه 69-92

کیوان زاهدی؛ لیلا شریفی