دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-192 
2. رویکردِ حوزهای به اجزای کلام در فارسی

صفحه 27-46

غلامحسین کریمی دوستان؛ آرمان ذاکر


4. بررسیِ حرفِ اضافۀ (از) در چارچوب معناشناسیِ شناختی و مقایسۀ آن با رویکردِ سنتی

صفحه 69-80

ارسلان گلفام؛ مصطفی عاصی؛ فردوس آقاگل زاده؛ فاطمه یوسفی راد