دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، آذر 1388، صفحه 1-192 
رویکردِ حوزهای به اجزای کلام در فارسی

صفحه 27-46

غلامحسین کریمی دوستان؛ آرمان ذاکر


بررسیِ حرفِ اضافۀ (از) در چارچوب معناشناسیِ شناختی و مقایسۀ آن با رویکردِ سنتی

صفحه 69-80

ارسلان گلفام؛ مصطفی عاصی؛ فردوس آقاگل زاده؛ فاطمه یوسفی راد