دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-180 
5. نظام آوایی زبان فارسی در آینة آمار

صفحه 65-90

محرم اسلامی؛ افشین رحیمی؛ سودابه اسلامی