دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-160 
2. کشش همخوان در زبان فارسی

صفحه 19-40

فهیمه خداوردی؛ گلناز مدرسی قوامی