دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، مهر 1396، صفحه 1-160 
کشش همخوان در زبان فارسی

صفحه 19-40

فهیمه خداوردی؛ گلناز مدرسی قوامی