دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، خرداد 1395، صفحه 1-185 
بررسی ساخت مرکب‌های برون‌مرکز زبان فارسی

صفحه 39-60

بهار پورشاهیان؛ آرزو نجفیان؛ بلقیس روشن؛ مهدی سبزواری


بررسی نگرش‌های زبانی در گویش تالشی

صفحه 99-129

فاطمه میرزاپور؛ محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ سید هاشم موسوی