دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-185 
3. بررسی ساخت مرکب‌های برون‌مرکز زبان فارسی

صفحه 39-60

بهار پورشاهیان؛ آرزو نجفیان؛ بلقیس روشن؛ مهدی سبزواری


6. بررسی نگرش‌های زبانی در گویش تالشی

صفحه 99-129

فاطمه میرزاپور؛ محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ سید هاشم موسوی