دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-130 
4. ساخت هجا در گویش بلوچی سرحدی گرنچین

صفحه 49-76

عباسعلی آهنگر؛ کارینا جهانی؛ گلناز مدرسی قوامی؛ فهیمه ساغریچی