دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 1-178 
بررسی شناختیِ طرح‌واره‌های تصوری در کتاب‌های فارسیِ دورۀ ابتدایی

صفحه 69-87

زهرا باباسالاری؛ بهمن زندی؛ بلقیس روشن؛ حسین قاسم‌پورمقدم


بررسی ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در حالت‌های واضح و وُکودشده و مقایسۀ مقدماتی آن با واکه‌های زبان انگلیسی

صفحه 133-159

مسعود متصدی زرندی؛ فرنوش جاراللهی؛ شهره جلایی؛ امیرهمایون جعفری؛ زهرا شیرژیان؛ نینا حسینی کیونانی؛ سیده مهناز احمدی؛ امیرسالار جعفرپیشه