دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، مهر 1390، صفحه 1-160