نقد ترجمة ادبی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان‌شناسی همگانی

چکیده

این مقاله در چارچوب روییل گفتمانِ انتقادی به نقد ترجمۀادبی میپردازد.تحلیل گفتمانِ انتقادی رویی به مطالعة متن‌ی از ی درنظر می‌گیرد و می‌یربناهای ایدئولوژیطبیعی جلوه داده شده‌ین رویمطالعات ترجمه زمینۀ تازه‌ای را به‌وجود می‌مبدأ و متنِ مقصدمی‌تواند با نگاهی نو مورد نقد قرار ‌گیرد. به‌منظور معرفی این تعامل، در ای""، با بهره‌گیری از روش‌های تحلیل گفتمان انتقادی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌ییر، تبدیل، انتخاب واژگانی و دستوری، جاافتادگی و سهوالقلمی را می‌توان ایدئولوژییی روابط قدرت و عوامل فرهنگی و اجتماعی قابل مشاهده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Literary Translation Review and Criticism: A CDA Approach

نویسنده [English]

  • Golrokh Saeednia
چکیده [English]

The present study is an attempt to apply the instruments of Critical Discourse Analysis to translation criticism. CDA considers the text as social action and seeks to reveal the ideological dimensions of discourse which have been “naturalized” through time. It explores the power relations between text, language, and discourse; and thus provides proper grounds for the analysis of translations, which constitute a site for the struggle between different discourses. The study used a bilingual parallel corpus of the book of kite runner and two translations of it. The results demonstrated that at the textual level the translators’ lexical, syntactic, and semantic choices and their choice of translation strategies bear ideological implications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Discourse Analysis
  • Translation
  • Translation Criticism
  • source text
  • target text

فایل پی دی اف را دریافت نمایید