دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-166 
3. بررسی فرایندهای واجی کودکان 4 تا 6 سالۀ فارسی‌زبان

صفحه 51-60

ناهید جلیله‌وند؛ زینب دمرچی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ محمدرضا کیهانی