دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، بهار 1397، صفحه 1-177 
4. رشد واجی درکودکان 3تا 5 سالة‌ کُردزبان با گویش کرمانجی- میانی مکریانی

صفحه 73-86

شهلا فاطمی سیادر؛ طلیعه ظریفیان؛ اکبر بیگلریان؛ محمد صدیق زاهدی