دوره و شماره: دوره 18، شماره 35، بهمن 1401، صفحه 1-280 
ارائه یک مدل تخمین کیفیت مترجم ماشینی

10.30465/lsi.2023.8499

محمد حسین جعفری هرندی؛ فاطمه آزادی؛ سپهر رفیعی؛ هشام فیلی؛ محمد جواد دوستی


ساخت شرطی در زبان پشه‌ای

10.30465/lsi.2023.8503

نورالرحمن ناصح؛ محمد دبیرمقدم