دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1386 
2. برخی از فرآیندهای واجی در گویش گیلکی رودسر

صفحه 21-38

عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا؛ منصور شعبانی


3. رویکردهای غالب در تحلیل‌ گفتمان انتقادی

صفحه 39-54

فردوس آقاگل‌زاده؛ مریم‌سادات غیاثیان


5. بررسی نظام متنی نمایش رادیویی

صفحه 73-87

فرزان سجودی؛ مژگان مخاطبی اردکانی