دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-128 
2. ساخت موضوعی ارجح در زبان فارسی

صفحه 1-22

محمد راسخ‌مهند؛ علی اصغر قادری