تبدیل در زبان انگلیسی: رویکردی شناختی‏ـ معنی‏شناختی. سندور مارتسا، نیوکسل، انتشارات کمبریج اسکالرز،2013، 320 صفحه.

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ساختواژه یکی از حوزه‏های اصلی زبان‏شناسی است که بررسی آن، به‏ویژه در تعامل با نحو، از دیرباز مورد توجه متخصصان علم زبان بوده است و این اقبال تا زمان ساخت‌گراییِ امریکایی و تا قبل از ظهور نسخه‏های اولیة دستور زایشی که ساختواژه را زیرمجموعة حوزۀ نحو می‏دانست، کمابیش پابرجا بود. حوزة ساختواژه از چنان اهمیتی در مطالعات زبانی برخوردار است که نگرش حاشیه‏ای به آن نتوانست بیش از یک دهه دوام بیاورد و حتی در دستور زایشی جایگاه خود را بازیافت. از دهة ۷۰ که مطالعاتِ ساختواژه قوتِ دوباره یافتند، همواره تعامل میان دو حوزة ساختواژه و نحو مورد توجه بوده است، اما با ظهور نگرش شناختی، برهم‏کنشِ ساختواژه و معنی‏شناسی نیز در کانون توجه واقع شد و به این ترتیب، بیش از پیش تعامل میان سه حوزة ساختواژه، نحو و معنی‏شناسی مطرح شد.

عنوان مقاله [English]

Sándor Martsa (2013). Conversion in English: A Cognitive Semantic Approach, 314. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing

نویسنده [English]

  • Fatemeh Bahrami

به فایل پی دی اف مراجعه کنید. 

Dirven, R. (1999). “Conversion as a Conceptual Metonymy of Event Schemata”. In K. Panther & G. Radden (eds.), Metonymy in Language and Thought. Amsterdam: John Benjamins, 275-287.
Kiparsky, P. (1982). “Lexical Morphology and Phonology”. In I. Yang (ed.), Linguistics in the Morning Calm: Selected Papers from SICOL- 1981. Seoul: Hanshin, 3-91.
Kiparsky, P. (1983). “Word-formation in the Lexicon”. In F. Ingemann (ed.), Proceedings of the 1982 Mid-America Linguistics Conference. Lawrence: University of Kansas, 3-29.
Kiparsky, P. (1997). “Remarks on Denominal Verbs”. In A. Alsina et al (eds.), Argument Structure. Stanford: CSLI, 473-499.
Kövecses, Z., and G. Radden (1998). “Metonymy: Developing a Cognitive Linguistic View”. Cognitive Linguistics. 9 (1), 37-77.
Lieber, R. (2004). Morphology and Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
Marchand, H. (1964). “A Set of Criteria for the Establishing of Derivational Relationship between Words Unmarked by Derivational Morphemes”. Indogermanische Forschungen. 69, 10-19.
Marchand, H. (1969). The Categories and Types of Present-day English Word-formation: A Synchronic-Diachronic Approach. Munich: C. H. Beck’sche Verlagbuchhandlung.
Martsa, S. (1997). “Animal Verbs”. In M. Kurdi, and J. Horváth (eds.), HUSSE Papers 1997, Proceedings of the Third Biennial Conference. Pécs: University Press, 314-322.
Martsa, S. (1999). On Exploring Conceptual Structure of Folk Knowledge, Linguistica e Filologia (9): 73-88.
Martsa, S. (2001). “On the Lexicalization of Conceptual Metaphors: A Cross-Linguistic Study of Animal-Based Metaphors”. In J. Andor, T. Szücs and I. Tets (eds.), Színes eszmék nem alszanak, Szépe György 70. Születésnapjára. Vol.2. Pécs: Lingua Franca Csoport, 774-789.
Martsa, S. (2003). “On the Conceptualization of Animal Taxonomies across Cultures”. In L. I. Komlósi et al. (eds.), Communication and Culture: Argumentative, Cognitive and Linguistic Perspectives. Amsterdam: Sit Sat, 131-141.
Martsa, S. (2007). “Conceptual Mappings Underlying Metaphoric Applications of Generic and Specific Terms for Animals”. In R. Sheory et al. (eds.), Studies in Applied and Theoretical Linguistics. debreceni: Kossuth Egytem Kiadó, 209-221.
Martsa, S. (2013). Conversion in English: A Cognitive Semantic Approach: Newcastle upon Tyne. Cambridge Scholars Publishing.
Radden, G., and Z. Kövecses (1999). “Towards a Theory of Metonymy”. In K. Panther & G. Radden (eds.), Metonymy in Language and Thought. Amsterdam: John Benjamins, 17-59.