تحلیل انتقادی استعاره های جنگ یمن در عناوین خبری روزنامه های جهان براساس نظریه آمیختگی مفهومی و مدل هارت: یک مطالعه بین زبانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.30465/lsi.2023.8505

چکیده

این مطالعه به تجزیه و تحلیل شناختی-انتقادی کاربرد عبارت‌های استعاری در عناوین خبری جنگ یمن در سه روزنامه فارسی‌زبان کیهان، عرب‌زبان الحیات و انگلیسی‌زبان نیویورک‌تایمز می‌پردازد. در این راستا، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ برای این پرسش است که آیا در ساخت تعبیرات استعاری مربوط به جنگ یمن، این سه روزنامه‌ از حوزه‌های مفهومی مشابهی استفاده می کنند. آیا استعاره‌هایی که از سوی این سه روزنامه به‌کاررفته‌، منجر به تثبیت گزاره‌ها و مفاهیم مشترکی شده‌ است و آیا مفاهیم انتزاعی که از ورای استعاره‌ها ساخته شده‌، ایدئولوژی خاص هر روزنامه را بازنمایی می‌کند. به این منظور، عناوین خبری مربوط به جنگ یمن منتشر شده از دی‌ماه 1394 تا اردیبهشت 1399 در روزنامه‌ کیهان، الحیات و نیویورک‌تایمز با جستجو در پایگاه اینترنتی این سه روزنامه جمع‌آوری شد. با استفاده از نظریه استعاره مفهومی، عبارت‌های استعاری شناسایی شده، به تفکیک زبان و براساس حوزه‌ مفهومی دسته‌بندی گردید. با بهره‌گیری از نظریه‌ آمیختگی مفهومی، صورت انتزاعی هر یک از حوزه‌های مفهومی، بر شبکه‌های آمیختگی مفهومی نمایش داده شد تا ساختارهای پیدایشی این شبکه‌ها که در فضای آمیخته شکل گرفته‌اند، یک گفتمان انتزاعی را به منظور تجزیه و تحلیل انتقادی کلام شکل دهند. در پایان هیچ ساختار پیدایشی که در گفتمان استعاری هر سه روزنامه مشترک باشد، مشاهده نگردید. اما مفاهیم «جنگ ویرانگر» و «جنگ رعب‌آور» به عنوان گزاره‌های مشترک در گفتمان انتزاعی روزنامه کیهان و روزنامه نیویورک‌تایمز شناسایی گردید. تنها گزاره مشترک مابین کیهان و الحیات «راه‌حل» است. همچنین، گزاره «تغییرپذیری» مابین گفتمان انتزاعی روزنامه الحیات و نیویورک‌تایمز مشترک است. این شباهت‌ها و تفاوت‌ها مبین آن است که می‌توان بازتاب ایدئولوژی هر روزنامه را در ساختارهای استعاری مربوط به عناوین خبری جنگ یمن مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of Yemeni War Metaphors in News Headlines of World Newspapers based on Conceptual Blending Theory (BT) and Hart Model: A Cross-language Study

نویسندگان [English]

  • Zahra Asadian Esfahani 1
  • Yosra Shadman 2
1 English Department, Faculty of Humanities , Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Arabic Department, Faculty of Literature, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

This study provides a cognitive-critical analysis of the use of metaphorical expressions in the headlines of the Yemeni war in the Persian-language newspaper Kayhan, Arabic-language newspaper Al-Hayat and the English-language newspaper New York Times. To do this, news items related to the Yemeni war published from January 2016 to May 2020 were collected from Kayhan, Al-Hayat and the New York Times by searching the websites of the three newspapers. Metaphorical applications in these headlines were identified using Conceptual Metaphor Theory (CMT) and the identified metaphorical expressions were categorized by language and conceptual domain. Using the Conceptual Blending Theory (BT), the abstract form of each of the conceptual domains was projected on the conceptual blending networks, so that the emergent structures of these networks, formed in the blended space, could form an abstract discourse for critical analysis of speech (Hart Model). It was found that there is no common emergent structure between the metaphorical discourse of the three newspapers. Nevertheless, the concepts of “the ruinous war” and “the scary war” is common between Kayhan and the New York Times, and the concept of “solution” is common between Kayah and Al-Hayat. Also, the emergent structure of "variability" is common between Al-Hayat and the New York Times. These similarities and differences indicate that the specific ideological perspective of each of the newspapers is reflected in the metaphorical structures of the news headlines related to Yemeni war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • War Metaphors
  • Critical Metaphor Analysis
  • Conceptual Metaphor Theory
  • Conceptual Blending Theory
  • Abstract Discourse