ساخت شرطی در زبان پشه‌ای

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

10.30465/lsi.2023.8503

چکیده

تمام زبانهای جهان ساخت جملات شرطی دارند، که درفرایند شرطیسازی به گونهی مختلف رفتار میکنند. یعنی طبقه بندی ساخت شرطی در زبانها به صورت مختلف شکل گرفته است، ساخت شرطی عبارتهای زبانی متشکل از بند وابسته و بند پایه هستند که یکی را بند شرط و دیگری را بند نتیجه مینامند. موضوع این مقاله با توجه به رویکرد رده شناختی، به بررسی ویژگیهای ساختاری بندشرط و پیوندواژههای شرط در زبان پشهای پرداخته است، درزبان پشهای الگوی رایج شرطیسازی آمدن پیوندواژهی /Ɂæɟæ / "اگر" است، اما پیوند واژههای دیگر هم وجود داردکه جملات شرطی را در زبان پشهای شکل میدهند. بخش اول مقاله ساخت بینشان جملات شرطی در زبان پشهای را مورد بررسی قرار میدهد. دربخش دوم به جملات شرطی نشاندار یعنی واژگانی و معنایی پرداخته خواهدشد. شیوهی ارائهی دادهها اینگونه است، متن زبان پشهای آوانویسی شده، مثالها به زبان فارسی نیز برگردان شدهاند تا درتحلیل دادهها مشکل ایجاد نگردد. در پژوهش حاضر از نشانههای الفبای آوایی بین-المللی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conditional construction in Pashai language

نویسندگان [English]

  • Noorahman Naseh 1
  • Mohammad Dabir moghaddam, 2
1 PHD student in Linguistic, Allameh Tabataba 'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

All languages in the world have conditional sentences that behave differently in the conditioning process. That is, the classification of conditional construction has been done in different ways in languages. Conditional construction are linguistic expressions consisting of dependent clause and base clause, one of which is called condition clause and the other is result clause. The subject of this article, according on the typological approach, examines the structural features of condition clauses and linkers of condition in the language of Pashai in the Pashai language, the common pattern conditioning is coming/Ɂæɟæ/linker namely//Ɂæɟær /in Persian, but there is other linker words that form conditional sentences in the language of the Pashai. The first part of the article examines the unmarked construction of conditional sentences in Pashai language And in the second part, will be discussed the about the marked conditional sentences, it means lexical and semantic, The data presented in this article is like this, the text of Pashai language become phonetic, the examples has also been translated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • languages of Afghanistasn
  • compound sentences
  • conditional construction
  • Pashai language
  • word linker