بسته‌بندی اطلاعات از منظر ولدووی: مطالعه موردی روزنامه‌های «ایران» و «ایران ورزشی»

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه زبان‌شناسی - دانشگاه سمنان

2 گروه زبانشناسی، دانشگاه سمنان

3 دانشگاه باقر العلوم، قم، ایران

10.30465/lsi.2023.8501

چکیده

در رویکردهای مختلف تحلیل گفتمان، روند بسته بندی و انتقال پیام از نویسنده یا گوینده به مخاطب، دارای ساختار منحصر به فرد است. برای شناسایی این ساختار، پژوهش حاضر، با بررسی عناوین روزنامه‌های «ایران» و «ایران ورزشی» انجام گرفته است. توصیف و تحلیل پیکره در چارچوب نظری «بسته بندی اطلاعات» ولدووی (1990) انجام شده است تا مشخص شود که روزنامه نگاران فارسی زبان برای انتقال پیام خود از چه ساختاری استفاده می کنند و هدف آنان از استفاده ی این ساختهای ویژه چیست. برای رسیدن به هدف مذکور و پاسخ به پرسش های پژوهش، هزار عنوان از روزنامه های مذکور انتخاب و بررسی شده است. شناسایی عناوین پر بسامد و تفاوت موجود در آنها از اهداف دیگر این پژوهش بوده است. یافته های پژوهش، نشان داد که الگوی رابط/ تأکید/ انتها، به عنوان صورت بی‌نشان در پیکره تظاهر یافته است. الگوی رابط/ تاکید/ انتها به عنوان پر بسامد ترین الگو در روزنامه ی ایران و نیز الگوی رابط/ تاکید به عنوان پر بسامد ترین الگو در روزنامه ایران ورزشی شناخته شده است. گویا روزنامه‌نگاران فارسی زبان، به منظور انتقال صحیح پیام خود، مخاطب را به سمت اطلاع از پیش موجود در ذهنش سوق داده تا هم مخاطب استنباط بهتری از خبر داشته باشد و هم بر جذابیت و روانی متن و پیام خود بیفزایند. در عناوین هر دو روزنامه از ساختار رابط/ تاکید استفاده شده و تنها تفاوت دو روزنامه، منوط به وجود انتها در روزنامه ی ایران است که در اکثر عناوین، با الگوی رابط/ تاکید/ انتها مشهود گشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Structure Based on Vallduvi’s Theory: Case study of "Iran" and "Iran-e varzeshi" Newspapers

نویسندگان [English]

  • Hossein Razavian 1
  • Elahe Rezaei 2
  • Ali Asgar Soltani 3
1 Semnan University
2 Linguistics department,, Semnan University
3 Qom, Iran
چکیده [English]

In different approaches of discourse analysis, the process of packaging and transferring the message from the author or speaker to the audience has a unique structure. In order to identify this structure, the current research has been conducted by examining the titles of "Iran" and "Iran-e varzeshi” newspapers. The description and analysis of the corpus has been carried out in the theoretical framework of "information packaging" by Vallduvi (1990) in order to determine what structure Persian language journalists use to convey their message and what is their purpose in using these special constructions. In order to achieve the mentioned goal and answer the research questions, a thousand titles of the mentioned newspapers have been selected and reviewed. Another goal of this research was to identify the high-frequency titles and the differences in them. The findings of the research showed that the link/ focus/ tail pattern was manifested as an unmarked face in the body. The link/ focus/ tail pattern is known as the most frequent pattern in Iran newspaper, and the link/ focus pattern is known as the most frequent pattern in Iran Sports newspaper. It seems that the Persian language journalists, in order to convey their message correctly, have led the audience to the pre-existing information in their minds so that the audience has a better inference from the news and also increases the attractiveness and fluency of their text and message. In the titles of both newspapers, the link/emphasis structure is used, and the only difference between the two newspapers is due to the presence of the end in the Iranian newspaper, which is evident in most of the titles with the link/ focus/ tail pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information structure
  • Information packaging
  • Old and new information
  • Persian newspapers