دیرشِ واکه، دیرشِ بست و واک‌داریِ بست در انفجاری‌های پایان کلمه در زبان فارسی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی

2 دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

‌داری یی از مشخصه‌های تمایزدهنده در انفجاری‌های زبان فارسی است. با توجه به این‌انفجاری‌ها‌ییگاه‌های آغازی (cv)، میانی (vcv) و یا پایانی (vc) قرار بگیرند، ویژگی‌های صوت‌شناختیِ متفاوتی پیدا می‌مطالعاتِ پیشین نشان داده‌‌شناختیِ دیرشِ بست و دیی جایگاه‌ها ازجمله سرنخ‌های بالقوۀ‌داری بهشمار می‌روند. دییز از سرنخ‌های شناخته‌شدۀ این تقابل در محیط (vc) است. مطالعۀ حاضر با هدف بررسیِ این سرنخ‌های بالقوه در ایجاد تمایز میان انسدادی‌های‌دار و بی‌یگاه پایانیِ صورت گرفته است. در این مطالعه با استفاده از نرم‌افزار پرات متغیر دیۀ ماقبل همخوان، دیرش بست و دیِ بست، در واژه‌هایی قرار گرفته است. پس‌از تجزیه و تحلیل آماری بهوسیلۀ نرم‌افزار spss یرِ فوق می‌توانند به‌عنوان سرنخِ تمای‌داری در جایگاه پایانییرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vowel Duration, Closure Duration and Closure Voicing in Voice Contrast of Persian Word Final Plosives

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Sadat Razavi 1
  • Mandana Nurbakhsh 2
چکیده [English]

Among stop consonants, voice is considered to be one of the distinctive features (Samareh, 1385:25). According to their position in one of the initial, medial or final position, they will get different acoustic properties. Previous studies show that among many acoustic cues to voicing, closure duration and closure voicing are present in all contexts including final position. Meanwhile, it has been documented than vowel duration is one of the main acoustic cues to voicing in VC position. This article examines the distinctive role of these acoustic cues among voiced and voiceless Persian plosives in word final position. Subjects read test words: /συδ//sut/, /suγ//suk/and /tub//tup/ each in the middle of a containing sentence. PRAAT software was used for the acoustical measurements and SPSS software was applied for the statistical analysis. Our measurements revealed that vowel duration, closure duration and closure voicing each can distinguish voicing categories for the test words and can be regarded as the potential acoustic cue to voicing in word final position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • plosives
  • voicing contrast
  • vowel duration
  • closure duration
  • closure voicing
  • Persian

فایل پی دی اف را دریافت نمایید